Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-63: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě

ZK-04-2020-63.pdf, ZK-04-2020-63pr01.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací ZK-04-2020-63
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě
Zpracoval M. Kastner, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost pobočného spolku Orel jednota Nové Město na Moravě o dotaci na výstavbu víceúčelového sportovního areálu. V rámci projektu bude vybudována nová budova pro sportovní a společenskou činnost. V budově bude i zázemí, kam bude moci Orel jednota Nové Město na Moravě přemístit svoje sídlo. V žádosti žadatel odůvodňuje potřebu dofinancování projektu krajem z důvodu odstoupení dodavatele stavby od smlouvy a následným navýšením nové smluvní ceny, kterou nemůže dokrýt dotace od MŠMT.

Po výstavbě této budovy bude v další etapě víceúčelový areál ještě rozšířen dobudováním venkovního hřiště s umělým povrchem.

Návrh řešení

OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě, se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 48895920 dotaci výši 929 250 Kč na výstavbu víceúčelového sportovního areálu. V  rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1053/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě, se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 48895920 ve výši 929 250 Kč na výstavbu víceúčelového sportovního areálu;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-63, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz