Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-69: Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-04-2020-69.pdf, ZK-04-2020-69pr01.docx , ZK-04-2020-69pr02.docx

Číslo materiálu 69
Číslo jednací ZK-04-2020-69
Název Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Fryšová, P. Pavlinec, P. Tlustoš
Předkládá J. Běhounek, J. Fischerová, P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o projednání podpůrných opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19. 

Usnesením č. 0922/16/2020/RK vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí informace o výstupech dotazníkového šetření k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor v Kraji Vysočina. Mezi nejzasaženější oblasti patří služby s vazbou na cestovní ruch (ubytovatelé, restaurace, provozovatelé atraktivit apod.). Mezi opatření, která by tyto subjekty ocenily v rámci podpory, patřily např. marketingová podpora jejich nabídky.

Negativní vliv na cestovní ruch nemá jen doba od vyhlášení nouzového stavu do znovuotevření atraktivit, ubytovacích a stravovacích kapacit, ale také pokles zahraničních návštěvníků, omezení konferenční turistiky, nemožnost konání „velkých“ akcí sportovních i kulturních a další.

Česká republika nastavila a bude dále nastavovat dle informací z MMR nástroje, které mají dopad na podnikatelský sektor ve službách v cestovním ruchu. Aktuálně jsou připravovány nástroje, které budou zaměřeny na návštěvníky, tj. turistické vouchery, které by měly sloužit k  částečnému krytí ubytování na dovolené apod.  a mají „přivést“ návštěvníky do regionů České republiky na více jak třídenní dovolenou.

Vzhledem k tomu, že kvalita a originalita nabídky produktů v cestovním ruchu jsou rozhodujícím faktorem pro výběr destinace dovolené, je nezbytně nutné nástroje kraje pro podporu podnikatelského sektoru v této oblasti zaměřit na:

1.     nástroj, který bude podněcovat vznik nových, kvalitních a originálních produktů a tím rozšiřovat nabídku pro návštěvníka v území. Tento nástroj byl schválen Radou Kraje Vysočina na jejím jednání 2. 6. 2020 a vyhlášen.

2.     nástroj, který napomůže propagaci (marketingu) produktů na víkendové pobyty a týdenní dovolené, které nabízí jednotlivé subjekty pro danou sezónu.

3.     nástroj, který napomůže prodloužit pobyt návštěvníka v území kraje formou poskytovaných slev, tzv. voucherů.

Návrh řešení

V rámci zvýšení kvality, atraktivity a originality nabídky produktů ve službách v cestovním ruchu předkladatelé doporučují:

 

1.     Vyhlásit nesoutěžní program Fondu Vysočiny – Marketing v cestovním ruchu 2020

Účelem poskytovaných finančních prostředků bude podpora nabídky v oblasti cestovního ruchu v době související s omezeními a následky opatření proti pandemií COVID - 19, a to z důvodu posílení ekonomické stability, příp. rozvoje podnikatelských subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. 

Rozsah programu - příprava a realizace propagace (marketingové kampaně) turistické nabídky kdekoliv v Kraji Vysočina na letní sezónu 2020 nebo zimní sezónu 2020/2021. Uznatelnost výdajů od data vyhlášení programu.

Celkové předpokládané náklady pro tento nástroj: 10 mil. Kč. Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Harmonogram: 16. 6. 2020 vyhlášen program, od 17. 7. 2020 sběr žádostí, dotace max. 200 000 Kč, o poskytnutí dotace tedy rozhoduje rada kraje postupně dle jejího zasedání, tj. první žádosti k rozhodnutí 28. 7. 2020, uznatelnost výdajů od data vyhlášení programu, dotace poskytnuta ex-ante.

Garant a administrátor programu: ORR

Celé znění programu, viz ZK-04-2020-69, př. 1.

 

2.     Vouchery na slevy pro prodloužení dovolené návštěvníka v kraji

Možná sleva ve službách na ubytování, stravování a návštěvu atraktivity může napomoci zdržet návštěvníka déle v území kraje, což je dlouhodobá priorita kraje v oblasti cestovního ruchu. K nastavení tohoto nástroje je nezbytně nutné zpracovat:

  1. Vydefinovat základní podmínky účasti jednotlivých subjektů v systému, tj. na které služby a  případně které subjekty budou nabízet slevy
  2. Připravit základní procesní návrh systému emise, předávání a uplatňování voucherů.

Souběžně s definicí těchto parametrů naprogramovat podpůrný informační systém. Stručný technický popis nástroje je uveden v materiálu ZK-04-2020, př.2, jeho finální nastavení je ovšem závislé na zpracování výše uvedeného v bodech a) a b).

Na základě možných finančních zdrojů kraje předkladatelé doporučují pro tento nástroj uvolnit 10 000 000 Kč z rozpočtu kraje.

Stanoviska Rada kraje

Rada Kraje Vysočina na svém jednání 2.6.20020 usnesením č. 1023/18/2020/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci Fondu Vysočiny.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 89 009 tis. Kč. 

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - FV02788.

Návrh usnesení vyhlašuje

program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu ZK-04-2020-69, př. 1;

schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 10 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj,  § 2143 ‑ Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů.
Odpovědnost Odbor informatiky, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz