Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-75: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-04-2020-75.pdf, ZK-04-2020-75pr01.pdf , ZK-04-2020-75pr02.pdf

Číslo materiálu 75
Číslo jednací ZK-04-2020-75
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na přidělení dotací obcím v rámci programu Obnova venkova Vysočiny (dále také jen „OVV“) pro rok 2020, které již podaly žádost. 

V souladu se schválenou výzvou programu OVV probíhá pro rok 2020 v termínu od 1. února 2020 do 26. června 2020 sběr žádostí. Aktuálně bylo přijato dalších 152 žádostí, všechny žádosti jsou v  administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 18 996 036 Kč. 

Ve výzvě programu je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která bude v administrativním souladu s výzvou. Maximální požadovaná dotace může činit až 127 tis. Kč. Ve  Fondu Vysočiny je pro tento účel vyčleněno celkem 89 mil. Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) nyní předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina (dále i „ZK“) návrh na přidělení dotací u těchto 152 obcí, které podaly žádost, a to v souhrnné výši 18 996 036 Kč. Předchozí zastupitelstva kraje již schválila dotaci 124 obcím ve výši 15 556 739 Kč. Žádosti ostatních obcí, které mohou teoreticky podat žádost, budou předloženy do zastupitelstva kraje v září. 

ORR navrhuje ZK schválit přidělení dotací v rámci programu OVV 2020 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu ZK-04-2020-75, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-75, př. 2

Dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1034/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Obnova venkova Vysočiny 2020 (ORJ 9000000010) činí 73 443 261 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-75, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-75, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz