Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-76: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-04-2020-76.pdf, ZK-04-2020-76pr01.pdf , ZK-04-2020-76pr02.pdf , ZK-04-2020-76pr03.pdf , ZK-04-2020-76pr04.pdf , ZK-04-2020-76pr05.pdf

Číslo materiálu 76
Číslo jednací ZK-04-2020-76
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům z programu NAŠE ŠKOLA 2020 (dále jen program). Tento program je určen k podpoře realizace projektů řešících opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov stávajících základních škol tak, aby jejich stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu dětí školního věku. 

Maximální dotace činí 120 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 27. 3. 2020. Bylo doručeno celkem 45 žádostí s celkovým finančním požadavkem 4 436 798 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 4 000 000 Kč. Jednání řídícího výboru programu probíhalo distančně. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu byla z hodnocení vyřazena 1 žádost. Zbývajících 44 žádostí s celkovým finančním požadavkem 4 316 798 Kč postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodového hodnocení žádostí je 39 žádostí navržených k  podpoře v požadované výši a v celkovém objemu 3 933 754 Kč. Zůstatek finanční alokace programu činí 66 246  Kč. 

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 2. 6. 2020 rozhodla usnesením č. 1035/18/2020/RK poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-76, př. 1 a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-76, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) na základě usnesení řídícího výboru programu navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-76, př. 3,  rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 4 a rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-76, př. 5

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1035/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu NAŠE ŠKOLA 2020 (ORJ 9000000007) činí 4 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 4;
  • neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 5.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz