Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-02: Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018

ZK-05-2018-02.pdf, ZK-05-2018-02pr01.xlsx , ZK-05-2018-02pr02.pdf , ZK-05-2018-02pr03.pdf , ZK-05-2018-02pr04.pdf , ZK-05-2018-02pr05.pdf , ZK-05-2018-02pr06.pdf , ZK-05-2018-02pr07.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací ZK-05-2018-02
Název Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018
Zpracoval J. Běhounek, K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 7
Popis problému

Podle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2018, které se konalo dne 19. 6. 2018, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 14/2018 až 16/2018.

Odboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za první pololetí roku 2018 se uskutečnily celkem 4 zasedání zastupitelstva a 19 zasedání rady kraje. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 549 usnesení (za předchozí pololetí celkem 270 usnesení), rada kraje 1246 usnesení (za předchozí pololetí celkem 1148).

V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK. Příloha 1 tohoto materiálu rovněž obsahuje návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.

Návrh řešení

Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 17/2018 až 22/2018 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a  na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2018-02, př. 1.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

K nerealizovaným usnesením byla vyžádána stanoviska pracovníků a pracovišť, kterým zastupitelstvo kraje uložilo splnění. Stanoviska jsou obsahem přílohy 1 tohoto materiálu.

 

Rada kraje na svém zasedání č. 23/2018 dne 29. 8. 2018 vzala na vědomí Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2018 dle materiálu RK-23-2018-05, př. 2; schválila navrhovaná řešení dle materiálu RK-23-2018-05, př. 2; doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018 dle materiálu RK-23-2018-05, př. 1 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-23-2018-05, př. 1 (usnesení rady kraje č. 1507/23/2018/RK).

Návrh usnesení bere na vědomí
  • zprávu o činnosti rady kraje;
  • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018 dle materiálu ZK-05-2018-02, př. 1;
schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2018-02, př. 1.

Odpovědnost rada kraje, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz