Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-03: Informace o činnosti krajského úřadu

ZK-05-2018-03.pdf, ZK-05-2018-03pr01.xls , ZK-05-2018-03pr02.xls , ZK-05-2018-03pr03.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací ZK-05-2018-03
Název Informace o činnosti krajského úřadu
Zpracoval D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 3
Popis problému

Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu

Rada kraje v období od 19. 6. do 24. 8. 2018 neprojednávala změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. Naposledy se rada kraje zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 30. 4. 2018 a schválila změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2018 na 467 zaměstnanců (usnesení číslo 0757/14/2018/RK). Informace zazněla již na minulých jednáních Zastupitelstva Kraje Vysočina.

V rámci výhledu (doba od odeslání podkladů pro zprávu o činnosti krajského úřadu a do doby jednání zasedání zastupitelstva kraje) je pro radu kraje na jednání č. 23, které se bude konat 29. 8. 2018, připraveno projednání změny struktury krajského úřadu spočívající v navýšení počtu zaměstnanců k 1. 11. 2018 o 1 pracovní místa na oddělení hospodářské správy, a to na dobu neurčitou.

Jedná se o navýšení z důvodů zajištění trvalé a pravidelné kontrolní činnosti zajišťování kvality úklidu, součinnosti s dodavatelem úklidové služby, organizačního zajištění denní služby, úklidu venkovních ploch a technických prostor a zajišťování pravidelných dodávek hygienických potřeb (prostřednictvím dynamického nákupního systému). V současnosti nemá žádný zaměstnanec stanoveno v pracovní náplni tyto činnosti, připomínky a nedostatky řeší se zástupcem dodavatele vedoucí oddělení ad hoc. Nový zaměstnanec by byl proškolen v oblasti správného a efektivního uplatňování KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti), na základě kontroly těchto výstupů bude prováděna měsíční úhrada poskytovaných služeb.

V daném období došlo ke vzdání se funkce na pozici vedoucí Oddělení přezkoumání hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Ing. Irena Rezničenková se na základě vlastní žádosti vzdala funkce k 1. 1. 2019. Na pracovní pozici vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření obcí bylo vyhlášeno výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které v současné době probíhá.

Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu (ZK-05-2018-03, př. 1) je dle stavu ke dni 24. 8. 2018. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 467, z toho obsazených k 24. 8. 2018 je 456 pracovních míst. Na obsazení ostatních 11 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o obsazení míst, vyhlášení výběrových řízení.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 24. 8. 2018.

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-05-2018-03, př. 2).

Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

Odpovědnost Grémium ředitele
Termín 11. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz