Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-04: Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-05-2018-04.pdf, ZK-05-2018-04pr01.pdf , ZK-05-2018-04pr02.pdf , ZK-05-2018-04pr03.pdf , ZK-05-2018-04pr04.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací ZK-05-2018-04
Název Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 4
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 27. 3. 2018 schválilo usnesením č. 0273/02/2018/ZK dotační program „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018“ (dále jen Zásady). Dotační program je určen obcím, které mají zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V, na pořízení technického zařízení – elektrocentrály do vybavení těchto jednotek. O výši dotací rozhoduje zastupitelstvo kraje na základě žádostí obcí. V rozpočtu kraje na kapitole Požární ochrana a IZS je pro uvedený dotační program alokováno 2 000 000 Kč.

Ke dni 30. 5. 2018 (konečný termín pro podávání žádostí) bylo předloženo 93 žádostí (ZK-05-2018-04, př. 1; ZK-05-2018-04, př. 2). Žádosti vyhodnotila odborná komise, jmenovaná radou kraje usnesením č. 1157/19/2018/RK, složená ze zástupců Kraje Vysočina, HZS Kraje Vysočina a SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina (ZK-05-2018-04, př. 3). Žádosti byly hodnoceny ze dvou pohledů, zda byl splněn administrativní a věcný soulad se Zásadami. 87  žádostí podmínky dané Zásadami pro poskytnutí dotace splňuje, 6 žádostí podmínky nesplnilo a jsou doporučeny k vyřazení.

Celková výše dotací v součtu žádostí splňujících podmínky pro poskytnutí dotace činí 3 038 443 Kč. Požadavky žadatelů přesahují alokované prostředky o 1 038 443 Kč.

Žádostí splňující podmínky Zásad byly bodově ohodnoceny a stanoveno jejich pořadí podle nejvyššího počtu získaných bodů. Žádostí obdržely bodové hodnocení v rozsahu 3–9. S ohledem na výši alokovaných finančních prostředků je pro získání dotace třeba 7 a více bodů a je možné uspokojit 57 žadatelů. Na další 4 žadatele, přestože jejich žádosti dosáhly minimální počet bodů pro získání dotace (7), již však nezbývají prostředky. Celková potřebná částka na uspokojení žadatelů s bodovým hodnocením 7 a více bodu je 2 128 883 Kč, což přesahuje alokované prostředky o 128 883 Kč.

Návrh řešení

Odborná komise navrhla dvě varianty pro vypořádání žádostí.

  1. Podpořit žádosti s bodovým ohodnocením 8 a vyšším. Vzhledem velkému počtu žádostí se 7 body (44) není možné objektivně určit, které čtyři z nich mají být vyřazeny z podpory.  Uspokojeno bude 17 žádostí a čerpáno 595 000 Kč.
  2. Podpořit žádosti s bodovým ohodnocením 7 a vyšším. Tato varianta vyžaduje navýšení alokovaných prostředků o 128 883 Kč. Avšak při relativně malém navýšení finančních prostředků dotačního programu je možné uspokojit většinu žadatelů při zachování objektivního posouzení žádostí. Uspokojeno bude 61 žádostí a čerpáno 2 128 883 Kč.

Po zvážení obou variant odborná komise doporučuje variantu II.

 

Je v zájmu kraje nejen udržení ale i zvyšovaní bezpečnostního standardu připravenosti složek IZS na řešení mimořádných a krizových situací na území Kraje, který je dlouhodobě budován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje a dalšími složkami. Proto je vhodné podpořit co nevětší počet jednotek PO.

IZS kraje je na vysoké úrovni. Přesto nedávná mimořádná událost – větrná smršt Herwart dne 29.  10. 2017 ukázala, že existují slabá místa ve vybavení jednotek PO, která je důležité vyřešit.

Dotace kraje obcím na nákup elektrocentrál neznamená jen vyřešení nedostatků ve vybavenosti JPO, ale též motivování obcí k nákupu z pohledu kraje žádoucího vybavení. V neposlední řadě je i významnou morální podporou, která motivuje a podporuje členy jednotek v další činnosti nebo zapojení mládeže jako budoucích členů jednotky. Nutno podotknout a zdůraznit, že JPO obce je v  dnešní době prakticky jedinou složkou, o kterou se může starosta obce, potažmo kraj, opřít při řešení mimořádných a krizových situací.

Z pozice kraje je vhodné monitorovat akceschopnost jednotlivých složek IZS, respektive JPO SDH obcí, a v případě potřeby iniciovat opatření, kterým se akceschopnost jednotky zajistí a případně i zvýší. Dotace na technické zařízení je jedním z nich.

 Součástí IZS jsou i jednotky SDH obcí a akceschopnost každé z nich přispívá k jeho bezchybnému fungování. Zvýšení akceschopnosti kterékoli ze složek představuje celkové posílení funkce IZS.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1436/22/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

HZS Kraje Vysočina

souhlasí s navrženými dotacemi.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 179 543 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 2 128 883 Kč na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 1;
  • zamítnout žádosti obcí o dotaci na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 4;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 128 883 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 128 883 Kč.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz