Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-10: Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa

ZK-05-2018-10.pdf, ZK-05-2018-10pr01.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací ZK-05-2018-10
Název Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa
Zpracoval L. Charvátová, J. Rytychová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o  vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011 (dále jen „majetkové zásady“), článkem 2 odst. 1 písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2 odst. 2 písm. j) – vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku.

 

Ředitelka nemocnice vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutími o nepotřebnosti majetku z  8. ledna a 25. června 2018 a navrhuje jeho vyřazení:

 • Lůžko nemocniční elektrické Hill-Rom - DYNAMIS, inventární číslo 005-000-000-960, r.  v.  2002, pořizovací cena 94 500,- Kč, zůstatková cena 18 900,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-234, r. v. 2005, pořizovací cena 209  944,- Kč, zůstatková cena 56 319,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-235, r. v. 2005, pořizovací cena 209  944,- Kč, zůstatková cena 56 319,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-267, r. v. 2008, pořizovací cena 424  838,- Kč, zůstatková cena 113 969,- Kč;
 • Ventilátor plicní eVML, inventární číslo 005-000-000-268, r. v. 2008, pořizovací cena 424  838,- Kč, zůstatková cena 113 969,- Kč;
 • Ventilátor plicní Dräger Medical Evita 2 Dura, inventární číslo 005-000-000-141, r. v. 2000, pořizovací cena 67 806,- Kč, zůstatková cena 18 161,- Kč;
 • Ventilátor plicní Dräger Medical Evita 4, inventární číslo 005-000-000-171, r. v. 2001, pořizovací cena 90 603,- Kč, zůstatková cena 24 276,- Kč;
 • Přístroj pro monitorování hemodynamiky, inventární číslo 005-000-000-292, r. v. 2008, pořizovací cena 216 910,- Kč, zůstatková cena 47 681,- Kč;
 • Lůžko resuscitační Merivaara, inventární číslo 005-000-000-117, r. v. 2005, pořizovací cena 50 111,- Kč, zůstatková cena 13 420,- Kč;
 • Pánev výklopná automatická 80l, inventární číslo 005-000-000-541, r. v. 2005, pořizovací cena 327 983,- Kč, zůstatková cena 90 176,- Kč;
 • Vařič těstovin 180l, inventární číslo 005-000-000-533, r. v. 2005, pořizovací cena 221 548,-  Kč, zůstatková cena 60 919,- Kč;
 • Stroj hnětací 50l, inventární číslo 005-000-000-482, r. v. 2005, pořizovací cena 59 037,- Kč, zůstatková cena 16 224,- Kč;
 • Vařidlo plynové velkokuchyňské, inventární číslo 005-000-000-465, r. v. 2005, pořizovací cena 45 764,- Kč, zůstatková cena 12 533,- Kč;
 • Ventilátor plicní Dräger Medical EV 801, inventární číslo 005-000-000-787, r. v. 1994, pořizovací cena 413 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

    

Nemocniční lůžko Hill-Rom DYNAMIS a ventilátor plicní Dräger Medical EV 801 byly nemocnici bezúplatně převedené od zřizovatele dne 1. června 2009, přístroj pro monitorování hemodynamiky je vlastním majetkem nemocnice, ostatní výše uvedený majetek získala nemocnice nákupem od svého zřizovatele na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK dne 1.  června 2009, proto není účetně zcela odepsaný. Majetek je zastaralý, opotřebovaný adekvátně době používání, pro organizaci se stal nepotřebným.

Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27 odst. 8 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. Ostatní nepotřebný majetek v pořizovací ceně vyšší než 5 000,- Kč je podle čl. 2 odst. 1 g) majetkových zásad organizace povinna nabídnout zřizovateli a ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina a v případě jejich zájmu jim jej převést.

Nemocnice zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

Stav majetku umožňuje jeho další používání, proto doporučil odbor zdravotnictví, aby rada kraje souhlasila s vyřazením majetku a jeho převodem na Kraj Vysočina. V rámci mezinárodní regionální partnerské spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny navrhl odbor zdravotnictví radě kraje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina poskytnout tento majetek jako věcný dar Dobročinnému fondu ViZa, jehož hlavním cílem je zajišťování spolupráce Zakarpatské oblasti Ukrajiny a Kraje Vysočina České republiky. Návrh darovací smlouvy je obsažen v materiálu ZK-05-2018-10, př. 1. Pro účely darovací smlouvy byly vypracovány znalecké posudky k určení obvyklých cen majetku, které jsou odlišné od zůstatkových cen z účetní evidence.

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě nad 100 000,- Kč v jednotlivém případě je dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1503/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana nemá k návrhu materiálu a návrhu usnesení žádné připomínky.

Odbor ekonomický

bere návrh usnesení na vědomí.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.

Oddělení hospodářské správy

bere na vědomí návrh usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar Dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-05-2018-10, př. 1.

Odpovědnost rada kraje, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 11. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz