Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-17: Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Buková

ZK-05-2018-17.pdf, ZK-05-2018-17pr01.doc , ZK-05-2018-17pr02.pdf , ZK-05-2018-17pr03.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací ZK-05-2018-17
Název Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o darování pozemku na veřejném prostranství.

Obec Nová Buková předložila majetkovému odboru geometrický plán č. 160-36/2018, kterým byl zaměřen pozemek par. č. 433/17 o výměře 11 m2, oddělený z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková. Pozemek není zastavěn silnicí a nachází se na  veřejném prostranství za chodníkem.

Usnesením 1033/17/2018/RK ze dne 5. 6. 2018 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 433/17 po výměře 11 m2 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 7. 6. - 9. 7. 2018. 

Pozemek  par. č. 433/8 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 126 pro k. ú. a obec Nová Buková.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje převést pozemek par. č. 433/17 o výměře 11 m2, oddělený geometrickým plánem č. 160-36/2018 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.

Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj nepotřebný a nevyužitelný. 

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková a schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV na předání tohoto pozemku do hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1033/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem uvedeného pozemku do vlastnictrví obce Nová Buková 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s převodem uvedeného pozemku do vlastnictví obce Nová Buková

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 433/17 o  výměře 11 m2, oddělený geometrickým plánem č. 160-36/2018 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková;

schvaluje

dodatek č. 1746 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-17, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz