Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-18: Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Košetice

ZK-05-2018-18.pdf, ZK-05-2018-18pr01.xls , ZK-05-2018-18pr02.xls , ZK-05-2018-18pr03.pdf , ZK-05-2018-18pr04.doc , ZK-05-2018-18pr05.doc

Číslo materiálu 18
Číslo jednací ZK-05-2018-18
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Košetice
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Tento materiál projednává vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Košetice mezi Krajem Vysočina a obcí Košetice po dokončení stavby "Část V: III/12920a Košetice".

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace byla v roce 2016 investorem stavby „Část V: III/12920a Košetice“. Ta spočívala v rekonstrukci vozovky silnice III/12920a v zastavěné části obce na kategorii 12/7/50 o šířce jízdního pruhu 2,75 m s vodícím proužkem šířky 0,25 m a to včetně odvodnění komunikace.

Obec Košetice zároveň vybudovala nový kanalizační řád včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem v rozsahu části výše uvedené stavby.

Po dokončení stavby byl vyhotoven GP č. 561-3/2016, který vymezuje rozsah věcného břemene pro vybudovanou kanalizaci a zároveň odděluje pozemky zastavěné silnicí III/12920a od pozemků nacházejících se mimo těleso silnice.

Části pozemku par. č. 2238/3 v k. ú. a obci Košetice ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace jsou zastavěny chodníky, zelení, místními komunikacemi a veřejným prostranstvím, proto by měly být převedeny do vlastnictví obce Košetice. Soupis těchto pozemků je uveden v materiálu ZK-05-2018-18, př. 1.

Naopak části pozemků par. č. 2238/11 a par. č. 2238/13 v k. ú. a obci Košetice ve vlastnictví obce Košetice jsou zastavěny silnicí III/12920a, a proto by měly být převedeny do vlastnictví Kraje Vysočina. Soupis těchto pozemků je uveden v materiálu ZK-05-2018-18, př. 2.

Usnesením č. 1212/19/2018/RK ze dne 26. 6. 2018 rada kraje mj. rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-19-2018-63, př.1 do vlastnictví obce Košetice a bezúplatně uzavřít s obcí Košetice smlouvu o  zřízení věcného břemene spočívající v právu vstupu a vjezdu na části pozemků par. č. 2202/1 a par. č.  2238/3 v k. ú. a obci Košetice za účelem zřízení, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v rozsahu GP č. 561-3/2016. Vlastní zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 29. 6. 2018 až 30. 7. 2018.

Návrh řešení

OM navrhuje zjištěný stav s obcí Košetice majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně formou vzájemného darování pozemků.

OM proto navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

OM dále navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 2 z vlastnictví obce Košetice do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny silnicí III/12920a.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vzájemně si mezi krajem a obcí darovat pozemky dle materiálů ZK-05-2018-18, př. 1 a ZK-05-2018-18, př. 2 a schválit dodatky Zřizovací listiny KSÚSV kterými bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 6. 2018 a usnesením č. 1212/19/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s navrženým majetkoprávním vypořádáním pozemků

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice;
  • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 2 z vlastnictví obce Košetice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 1747 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 4;
  • dodatek č. 1748 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz