Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-19: Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ – darování pozemků městu Brtnice

ZK-05-2018-19.pdf, ZK-05-2018-19pr01.doc

Číslo materiálu 19
Číslo jednací ZK-05-2018-19
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ – darování pozemků městu Brtnice
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ a o vyjmutí části těchto pozemků z  hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Po dokončení stavby silnice „II/405 Brtnice“ a jejím geometrickém zaměření vyšlo najevo, že v některých částech se pozemky, ve vlastnictví Kraje Vysočiny, nachází mimo těleso silnice II/405 a při realizaci vlastní stavby nebyly pro stavbu silnice použity. Tyto pozemky jsou pro kraj nepotřebné.

Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést dodatečné majetkoprávní vypořádání výše uvedených pozemků. Podle vyhotoveného geometrického plánu je třeba převést tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočiny.

V současné době jsou tyto pozemky svěřeny do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice" rozhodnout převést nepotřebné pozemky, nacházející se mimo silniční těleso komunikace II/405, z vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o pozemek par. č. 2094/13 o výměře 104 m2 oddělený z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/14 o výměře 551 m2 oddělený z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/15 o výměře 155 m2 oddělený z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/16 o výměře 4 m2 oddělený z par. č. 2094/1 a pozemek par. č. 678/18 o výměře 567 m2 oddělený z par. č. 678/16 v katastrálním území Brtnice. Zveřejnění záměru převodu výše uvedených pozemků proběhlo na úřední desce ve dnech 29. 6. 2018 – 30. 7. 2018.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnou převést tyto nepotřebné pozemky z vlastnictví Kraje Vysočiny a schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 6. 2018 a usnesením č. 1194/19/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženým usnesením

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2094/13 o výměře 104 m2 oddělený dle geometrického plánu č.  1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/14 o výměře 551 m2 oddělený  dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/15 o výměře 155 m2 oddělený  dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č.  2094/16 o  výměře 4 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1 a  pozemek par. č. 678/18 o výměře 567 m2 oddělený  dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 678/16  v katastrálním území Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;

schvaluje

dodatek č. 1749 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz