Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-36: Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“

ZK-05-2018-36.pdf, ZK-05-2018-36pr01.doc , ZK-05-2018-36pr02.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací ZK-05-2018-36
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření darovací smlouvy v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“ - uspořádání vlastnických vztahů k vyřazené části silnice II. třídy a  k dalším objektům budovaným v rámci této stavby a vyjmutí části těchto nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Na tyto nemovitosti byla, před započetím stavby, uzavřena mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouva o budoucí darovací smlouvě o převodu těchto nemovitostí na město Brtnice.

V rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“ je nutné uzavřít darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně dárce a městem Brtnice na straně obdarovaného na převod pozemků par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39, par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č. 695/42, par. č. 695/43, par. č. 695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č. 1248/19, par. č.  1407/3, par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č. 1408/6, par. č. 1410/4, par. č.  1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č. 1414/3, par. č. 1415/92, par. č. 1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č. 1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29, par. č. 2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č. 2083, par. č. 2084, par. č. 1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemku par. č. 2007/1 odděleného dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1 vše v katastrálním území Příseka, pozemků par. č. 143/4, par. č. 143/6, par. č. 636/2 vše v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy. Tyto pozemky se nacházejí pod vyřazeným úsekem silnice II/405 a pod dalšími vybudovanými stavebními objekty, které jsou předmětem převodu do vlastnictví města Brtnice.

Dále bude předmětem smlouvy stávající stavba pozemní komunikace - vyřazený úsek silnice II/405 v úseku od křižovatky silnic II/405 a III/4053 v obci Příseka po křižovatku původní silnice II/405 s nově vybudovaným obchvatem včetně všech součástí a příslušenství zejména mostu ev. č. 405-002 a nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ - SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825.

Po dokončení stavby „II//405 Příseka obchvat“ má část původní komunikace II/405 pouze místní význam. Tato část komunikace nemá charakter silnice II. třídy a byla na návrh odboru majetkového rozhodnutím  Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství č. j. KUJI46796/2018 ze dne 21. 6. 2018 vyřazena ze silniční sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina.

Výše uvedené pozemky a stavební objekty, se nacházejí mimo těleso nové komunikace II/405 a  jsou pro kraj nepotřebné.

V současné době jsou pozemky uvedené v příloze ZK-05-2018-36, př. 1 a komunikace II/405 svěřeny do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat městu Brtnice v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Příseka obchvat“ všechny výše uvedené pozemky, pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088) tj. km 1,077 až 2,833 provozního staničení silnice II/405H k  1. 1. 2018 včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002 a nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825.

Zveřejnění záměru převodu výše uvedených pozemků, nově vybudovaných stavebních objektů a  vyřazeného úseku silnice II/405 proběhlo na úřední desce ve dnech 23. 7. 2018 – 23. 8. 2018.

S ohledem na to, že předmětem daru jsou pozemky a pozemní komunikace a stavební objekty mající charakter pozemní komunikace nacházející se na těchto pozemcích je vhodné rozhodnout o převodu jedním usnesením samosprávného orgánu kraje. Kompetence k převodu pozemních komunikací je na radě kraje. OM proto navrhuje zastupitelstvu kraje vyhradit si v  souladu s  ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření darovací smlouvy na převod  pozemní komunikace a stavebních objektů.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vyhradit si pravomoc rozhodnout o převodu  pozemní komunikace, převést darem předmětné nemovité věci do vlastnictví města Brtnice a schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.

Stanoviska Rada kraje

usnesením 1313/20/2018/RK doporučila zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu  pozemní komunikace - vyřazeného úseku silnice II/405 a stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby "II/405 Příseka obchvat"
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice
  • pozemky par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39, par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č. 695/42, par. č. 695/43, par. č. 695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č.  1248/19, par. č. 1407/3, par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č.  1408/6, par. č. 1410/4, par. č. 1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č.  1414/3, par. č. 1415/92, par. č. 1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č.  1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29, par. č.  2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č. 2083, par. č. 2084, par. č.  1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemek par. č. 2007/1 oddělený dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1, všechny v katastrálním území Příseka;
  • pozemky par. č. 143/4, par. č. 143/6, par. č. 636/2, všechny v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy;
  • pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088) tj. km 1,077 až 2,833 provozního staničení silnice II/405H k  1. 1. 2018 včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002;
  • nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825

a usnesením 1318/20/2018/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2018-73, př. 1.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženým usnesením

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu  pozemní komunikace - vyřazeného úseku silnice II/405 a  stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby "II/405 Příseka obchvat";

rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice:

  • pozemky par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39, par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č. 695/42, par. č. 695/43, par. č. 695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č.  1248/19, par. č. 1407/3, par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č.  1408/6, par. č. 1410/4, par. č. 1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č.  1414/3, par. č. 1415/92, par. č. 1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č.  1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29, par. č.  2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č. 2083, par. č. 2084, par. č.  1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemek par. č. 2007/1 oddělený dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1, všechny v katastrálním území Příseka;
  • pozemky par. č. 143/4, par. č. 143/6, par. č. 636/2, všechny v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy;
  • pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088) tj. km 1,077 až 2,833 provozního staničení silnice II/405H k  1. 1. 2018 včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002;
  • nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825;
schvaluje

dodatek č. 1765 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-36, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz