Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-39: Přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav

ZK-05-2018-39.pdf, ZK-05-2018-39pr01.doc , ZK-05-2018-39pr02.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací ZK-05-2018-39
Název Přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o přijetí daru v k. ú. a obci Přibyslav od města Přibyslav.

Kraj Vysočina je vlastníkem areálu střediska cestmistrovství v Přibyslavi, a to budov bez č.p. stojících na pozemcích par. č. st. 519 a par. č. st. 2527, budovy čp. 281 na pozemku par. č.  st.  592/2 a pozemku par. č. 2072 v k. ú. a obci Přibyslav. Vjezd do areálu je situován na pozemku par. č. 951/4, který je ve vlastnictví města Přibyslav. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod požádala majetkový odbor o vyřešení vlastnických vztahů k  pozemku par. č. 951/4 tak, aby s pozemkem mohla hospodařit.

Odbor majetkový se proto obrátil na město Přibyslav s žádostí o darování tohoto pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina. Zastupitelstvo města schválilo dne 20. 6. 2018 záměr darování tohoto pozemku do vlastnictví kraje. Pozemek bude předán do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny. 

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 951/4 o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Přibyslav, který slouží jako vjezd do areálu cestmistrovství KSÚSV v Přibyslavi, z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina. Následně bude pozemek předán do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout  nabýt darem pozemek par. č.  951/4 o  výměře 98 m2 v  k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1481/22/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s nabytím pozemku do vlastnictví kraje

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 951/4 o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1768 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz