Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-46: Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice

ZK-05-2018-46.pdf, ZK-05-2018-46pr01.doc , ZK-05-2018-46pr02.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací ZK-05-2018-46
Název Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Na OM se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR se žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 2423 v k. ú. Vysoké Popovice. Jedná se o pozemek zastavěný silnicí I/23 v okrese Brno-venkov.

V souladu se zněním ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je vlastníkem silnic I. třídy stát, kdy příslušnost hospodařit má Ředitelství silnic a dálnic. V zájmu sjednocení vlastnictví silnice a pozemku zastavěného silnicí by bylo vhodné pozemek par.č. 2423 v k. ú. Vysoké Popovice převést do vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Kraj Vysočina získal uvedený pozemek rozhodnutím Pozemkového úřadu v rámci pozemkové úpravy v roce 2005. Jde o pozemek, který tvoří hranici Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Kraj Vysočina ani Krajská správa a údržba silnic Vysočiny tento pozemek nepotřebuje ke své činnosti.

Návrh řešení

OM navrhuje požadovaný pozemek darovat do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic. Pozemek není zastavěn silnicí II. nebo III. třídy a je pro kraj nepotřebný.

Zákonná podmínka převodu z vlastnictví kraje, tj.  zveřejnění záměru darovat požadovaný pozemek na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu, byla splněna. Zveřejnění proběhlo ve dnech 11. 6. - 12. 7. 2018. 

Usnesení předpokládá rozhodnout darovat  požadovaný pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a schválit dodatek Zřizovací listiny KSUSV, kterým bude tento pozemek vyjmut z hospodaření KSUSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1050/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč souhlasí s převodem pozemku par.č. 2432 v k. ú. Vysoké Popovice, neboť se nenachází pod krajskou silnicí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem pozemku par.č. 2423 v k. ú. Vysoké Popovice.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par.č. 2423 - ost. plocha, silnice o výměře 6 474 m2 v k. ú. Vysoké Popovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;

schvaluje

dodatek č. 1773 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-46, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz