Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-48: Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Vladislav zastavěných silnicí III/39014

ZK-05-2018-48.pdf, ZK-05-2018-48pr01.pdf , ZK-05-2018-48pr02.doc

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-05-2018-48
Název Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Vladislav zastavěných silnicí III/39014
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Městys Vladislav oslovil Kraj Vysočina s nabídkou bezúplatného převodu pozemků par. č. 1547/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4648 m2 a par. č. 1547/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330 m2 v k.ú. a obci Vladislav z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky jsou ve vlastnictví městyse Vladislav a jsou zastavěné silnicí III/39014.

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt pozemky par. č. 1547/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4648 m2 a par. č. 1547/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330 m2 v k.ú. a obci Vladislav, které jsou zastavěné silnicí III/39014 z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina.  

Přijetím daru dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu – tj. vlastník silnice bude i  vlastníkem silnicí zastavěných pozemků.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 1547/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4648 m2 a par. č. 1547/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330  m2 v k.ú. a obci Vladislav a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 7. 2018 a usnesením č. 1324/20/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s převodem výše uvedených pozemků z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky jsou součástí silnice III/39014.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s převodem pozemků par. č. 1547/3, par. č. 1547/4 v k.ú. Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt darem pozemky par. č. 1547/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4648 m2 a par. č. 1547/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330  m2 v k.ú. a obci Vladislav z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1775 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-48, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz