Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-49: Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov

ZK-05-2018-49.pdf, ZK-05-2018-49pr01.xls , ZK-05-2018-49pr02.xls , ZK-05-2018-49pr03.pdf , ZK-05-2018-49pr04.doc , ZK-05-2018-49pr05.doc

Číslo materiálu 49
Číslo jednací ZK-05-2018-49
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o vzájemné darování pozemků mezi městysem Batelov a Krajem Vysočina dle geometrického plánu č. 239-69/2018 pro k.ú. Nová Ves u Třešti. Geometrickým plánem předloženým městysem Batelov se oddělily pozemky, které jsou ve vlastnictví městyse Batelov, ale jsou zastavěny krajskou silnicí III. třídy v rozsahu dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 1 a  pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale tvoří veřejné prostranství v rozsahu dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje převést pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou využívány jako veřejné prostranství - chodníky městysu Batelov a naopak pozemky, které jsou ve vlastnictví městysu Batelov, ale nachází se pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, Kraji Vysočina. Záměr darování pozemků v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov, uvedených v materiálu ZK-05-2018-49, př. 2, byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v k.ú. Nová Ves u Třešti a  obci Batelov dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov  a nabýt darem z vlastnictví městyse  Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 1; zároveň schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 31. 7. 2018 a usnesením č. 1412/21/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dle GP č. 239-69/2018.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dle GP č. 239-69/2018.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 1 z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 1776 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 4;
  • dodatek č. 1777 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz