Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-51: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Mrákotín u Telče

ZK-05-2018-51.pdf, ZK-05-2018-51pr01.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-05-2018-51
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Mrákotín u Telče
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na Krajský úřad Kraje Vysočina se obrátil Městys Mrákotín se žádostí o souhlas se stavebním záměrem a se žádostí o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod částí pozemků KN par. č.  2550, par. č. 2554/1 v k. ú. Mrákotín u Telče, nutných pro výstavbu chodníků v obci Mrákotín, dle projektové dokumentace stavby „Chodník k zahrádkám Mrákotín" a stavby “Chodník směr k Částkovicím Mrákotín“, vypracované ve stupni DSP  společností H-PROJEKT, Ing. Arch. Hájek Miroslav, Václavská 495/III, 377 01 Jindřichův Hradec, pod číslem zakázky 1155/17.

Usnesením  1409/21/2018/RK ze dne 31.7.2018 rozhodla rada kraje vydat souhlas se stavebními záměry „Chodník k zahrádkám Mrákotín" a  “Chodník směr k Částkovicím Mrákotín“. Rada kraje dále rozhodla uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č.  183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investora provést výše uvedené stavby, a zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č.  2550 a par. č. 2554/1 v k. ú. Mrákotín u Telče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Městyse Mrákotín.

Pozemky KN  par. č. 2550, par. č. 2554/1 v k. ú. Mrákotín u Telče získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu  některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR čj. 3796/01-KM-9 ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou – dodatkem č. 357 ze dne 15.9.2009 je předal k hospodaření příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví 240 pro k. ú. Mrákotín u Telče a obec  Mrákotín.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje žádosti Městyse Mrákotín vyhovět a uzavřít mezi Krajem Vysočina a  Městysem Mrákotín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci staveb „Chodník k zahrádkám Mrákotín“ a “Chodník směr k Částkovicím Mrákotín“ darovat části pozemků KN par. č. 2550, par. č. 2554/1 v  k. ú. Mrákotín u Telče, zastavěných chodníky, do vlastnictví Městyse Mrákotín a Městys Mrákotín se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

Smlouva o budoucí darovací smlouvě není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 31. 7. 2018 a usnesením č. 1409/21/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ke stavbám bylo vydáno souhlasné stanoviska majetkového správce, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městysem Mrákotín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci staveb „Chodník k zahrádkám Mrákotín“ a “Chodník směr k Částkovicím Mrákotín“ darovat části pozemků KN par. č. 2550, par. č. 2554/1 v  k. ú. Mrákotín u Telče, zastavěných chodníky, do vlastnictví Městyse Mrákotín a Městys Mrákotín se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 14. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz