Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-53: Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV

ZK-05-2018-53.pdf, ZK-05-2018-53pr01.pdf , ZK-05-2018-53pr02.doc

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-05-2018-53
Název Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina zřizuje příspěvkovou organizaci Krajská knihovna Vysočiny se sídlem Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod. Tato příspěvková organizace ke své činnosti využívá prostory ve "staré radnici" - budově ve vlastnictví města Havlíčkův brod a další pronajímané prostory jiných vlastníků. Pro zajištění odpovídajících a vyhovujících prostor bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy a stavba je zahájena. Stavba obsahuje mimo inženýrské sítě a  komunikační napojení dva základní objekty - vlastní budovu knihovny a parkovací objekt. Investorem budovy knihovny je Kraj Vysočina a investorem budovy parkovacího objektu je město Havlíčkův Brod.

Na základě usnesením zastupitelstva kraje 0336/04/2016/ZK a zastupitelstva města č. 194/16 byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod smlouva jejím předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při financování přípravy a realizace investičního záměru "Krajská knihovna Vysočina - budova KKV" (viz. materiál ZK-05-2018-53, př. 1).

Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností při financování přípravy a realizace investičního záměru (včetně dalších záležitostí spojených s výstavbou a provozem) byla již několikrát projednávána zástupci obou stran co se týká shody na jejím výkladu. V současné době jsou již známy náklady na výstavbu jednotlivých stavebních objektů z uzavřené veřejné zakázky na stavební práce a je možné poměrně přesně modelovat výdaje obou subjektů.

Po posledním jednání konaném dne 31. 5. 2018 vedení města Havlíčkův Brod svým úkolem č. 37/18 jmenovalo pracovní skupinu pro způsob financování výstavby Krajské knihovny ve složení: Mgr. Jan Tecl, MBA, Bc. Libor Honzárek, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, MPA a zástupce advokátní kanceláře JUDr. Lubomír Málek, JUDr. Marcela Málková.

 

Rada kraje usnesením 1197/19/2018/RK
jmenovala

pracovní skupinu pro projednávání všech záležitostí spojených s financováním, provozem a užíváním nové budovy Krajské knihovny Vysočiny a parkovacího objektu se spoluinvestorem městem Havlíčkův Brod ve složení:

  • Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku;
  • Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana  pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů;
  • Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového;
  • Ing. Ladislav Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu;
  • Mgr. Karel Kotrba, MSc, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu;
  • Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový;
uložila

Ing. Martinu Kuklovi a Ing. Janě Fischerové informovat o jednáních pracovních skupin vedení Kraje Vysočina.

Dne 12. 7. 2018 se uskutečnilo jednání zástupců obou pracovních skupin. Byl sjednocen výklad uzavřené smlouvy s tím, že finanční závazek města Havlíčkův Brod je limitován výší 50 mil. Kč a  že tento limit obsahuje i výdaje města na jeho stavební objekty - parkovací dům, komunikace, veřejné osvětlení a 50 % dešťové kanalizace. Pracovní skupiny se shodly, že v je zájmu obou smluvních stran stávající smluvní podmínky upravit, zjednodušit a definitivně vyřešit finanční vypořádání na základě známých závazků z uzavřených smluv o dílo s dodavatelem stavby.

Město Havlíčkův Brod uzavřelo jako objednatel se společností Zlínstav, a.s. jako zhotovitelem smlouvu o dílo na jeho stavební objekty v rámci akce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV a  to ve výši závazku 44 338 391 Kč včetně DPH. Do závazku města ve výši 50 mil. Kč tedy zbývá 5  661 609 Kč. Touto částkou přispěje město Havlíčkův Brod Kraji Vysočina na stavbu budovy Krajské knihovny Vysočiny a to ve lhůtě do 15. 12. 2018. Tímto by byl splněn závazek města Havlíčkův Brod ze smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-53, př. 1 co do výše a to v předstihu oproti uzavřené smlouvě. Současně by odpadlo další sledování pohybu výdajů města v např. v  důsledku víceprací na jeho stavebních objektech.

Město Havlíčkův Brod zaslalo návrh Smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s  realizací akce "Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV" vypracovaný jejich právním zástupcem. Tato smlouva mění a nahrazuje smlouvu uzavřenou mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dne 15. 8. 2016. Návrh smlouvy byl ze strany krajského úřadu formálně doplněn a  odkonzultován s oddělením právním a krajského živnostenského úřadu a odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Návrh řešení

OM navrhuje rozhodnout uzavřít  mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu o  vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálu ZK-05-2018-53, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1493/22/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít  mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálu ZK-05-2018-53, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz