Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-54: Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

ZK-05-2018-54.pdf, ZK-05-2018-54pr01.doc , ZK-05-2018-54pr02.doc , ZK-05-2018-54pr03.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-05-2018-54
Název Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o uzavření smluv se statutárním městem Jihlava jako vlastníkem pozemků, řešících majetkoprávní vztahy a umožňujících Kraji Vysočina právo realizovat předmětnou stavbu na dotčených pozemcích.

Kraj Vysočina bude investorem novostavby obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků, který zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na silnici II/353 okružní křižovatkou. Připravovaná stavba je v souladu s koridorem stanoveném v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Obchvat řeší vymístění tranzitní dopravy z obce Velký Beranov a místní části Nové Domky ve směru východ – západ (II/602 Velké Meziříčí – Jihlava) a ve směru sever – západ (D1, MÚK Velký Beranov – Jihlava) s pokračováním na v současné době připravovanou stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat“, která zahrnuje jihovýchodní obchvat Jihlavy s možným pokračováním jižním směrem po silnici I/38 (E59 směr Znojmo) a II/405 (Brtnice, Třebíč). Přeložka silnice II/602 je navržena v kategorii S9,5/70. Celková délka přeložky silnice II/602 je 4,24886 km.

Trvalý zábor stavby je z části umístěn na pozemcích v k.ú. Henčov a v k.ú. Velký Beranov ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, se kterým je  třeba uzavřít majetkoprávní smlouvy zakládající Kraji Vysočina práva potřebná pro realizaci výše uvedené stavby. Na ocenění lesních pozemků s lesním porostem v k.ú. Henčov byl zpracovaný znalecký posudek č.  368-4/2018 ze dne 11. 5. 2018 znalcem Ing. Antonínem Mičánem.

Návrh řešení

Pro možnost pokračování v majetkoprávní přípravě navrhuje OM zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout nabýt úplatně z vlastnictví statutárního města Jihlava pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př.  1. Jedná se o  části pozemků o výměře 216 m2 s druhem pozemku lesní pozemek. Cena pozemků včetně lesních porostů a náhrad za předčasné smýcení a znehodnocení je stanovena znaleckým posudkem ve výši 8 146,08 Kč + DPH;
  • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví statutárního města Jihlava pozemek v rozsahu a za podmínek dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př. 2. Jedná se o část pozemku o výměře 55 m2 s druhem ostatní plocha, silnice.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1483/22/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt úplatně z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př.  1;
  • nabýt darem z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v rozsahu a za podmínek dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz