Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-56: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

ZK-05-2018-56.pdf, ZK-05-2018-56pr01.xls

Číslo materiálu 56
Číslo jednací ZK-05-2018-56
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

OM připravuje průběžné dle možností podklady pro další hromadné výkupy pozemků.

Pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2018-56, př. 1 v celkové  výměře 12 430 m2 byly identifikovány na základě geometrických plánů a údajů z katastru nemovitostí. V přiloženém materiálu jsou uvedeny pouze pozemky, s jejichž majetkoprávním vypořádáním za kupní cenu 100 Kč/m2 oslovení vlastníci souhlasí.

Je předpoklad, že část vynaložených finančních prostředků na výkupy těchto pozemků bude refundována ze státního rozpočtu na základě Zásad pro poskytování dotací z podprogramu 298D2260.

Návrh řešení

OM navrhuje vykoupit pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2018-56, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí  v době uzavírání kupních smluv za kupní cenu 100 Kč/m2.

Výkupem uvedených pozemků dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník silnice bude i vlastníkem pozemků zastavěných silnicí.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví Kraje vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1522/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s výkupem uvedených pozemků

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s  výkupem uvedených pozemků

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2018-56, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v  době uzavírání kupních smluv do vlastnictví  Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz