Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-58: Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Střední průmyslové škole Třebíč

ZK-05-2018-58.pdf, ZK-05-2018-58pr01.doc , ZK-05-2018-58pr02.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací ZK-05-2018-58
Název Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Střední průmyslové škole Třebíč
Zpracoval P. Dvořák, J. Krejčí
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o zajištění správy rozestavěné stavby a její následné předání do užívání Střední průmyslové škole Třebíč.

Kraj Vysočina dle schváleného rozpočtu a jeho příloh a dle usnesení 0829/16/2017/RK o zadání stavebních prací je investorem stavby „Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B“. Stavba mimo jiné obsahuje i stavbu nového „Pavilonu B“, který je před dokončením a je třeba po jejím převzetí od zhotovitele zajistit ostrahu rozestavěné stavby do doby předání stavby do užívání. Dle plánu výstavby je předpoklad dokončení a předání do užívání v měsíci září tohoto roku. Předpokládané celkové náklady vynaložené na pořízení stavby „Pavilonu B“ představují částku cca 130 mil Kč. Pořizovací cena stavby bude upřesněna v termínu předání stavby do užívání. Stavba „Pavilonu B“ dle návrhu geometrického plánu pro vyznačení změny obvodu budovy a vyznačení obvodu budovy č. zak. 6324-43801/2018 je postavena na pozemku st. par. č. 7986 v k. ú. a obci Třebíč.

Návrh řešení

K zajištění nezbytných úkonů spojených s uvedením stavby do provozu v období mezi převzetím stavby od zhotovitele a předáním stavby do hospodaření příspěvkové organizace navrhuje odbor majetkový uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B“ s budoucím uživatelem Střední průmyslovou školou Třebíč. Tato smlouva zmocňuje budoucího uživatele stavby Střední průmyslovou školu Třebíč, k zajištění všech nutných podmínek potřebných k reálnému provozu stavby pro účely činnosti Střední průmyslové školy Třebíč.

Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu Městským úřadem Třebíč, odborem výstavby, je nezbytné provést změnu v majetku předaného k zajištění činnosti Střední průmyslové školy Třebíč prostřednictvím dodatku zřizovací listiny.

Rada kraje rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby dle materiálu RK-23-2018-23, př. 1 a doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit dodatek Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč, kterým je předávána nově pořízená stavba „Pavilonu B“ k hospodaření dle materiálu RK-23-2018-23, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1525/23/2018/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-23-2018-23, př. 2, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba "Pavilonu B".

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2018-58, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba „Pavilonu B“.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz