Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-65: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

ZK-05-2018-65.pdf, ZK-05-2018-65pr01.pdf , ZK-05-2018-65pr02.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací ZK-05-2018-65
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 2
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále také „KSÚSV“) požádala dne 26. 7. 2018 přes portál PO o přidělení finančních prostředků na opravy silnic předávaných obcím v roce 2018 ve výši 20 000 000 Kč. V souladu se závěry Koncepce rozvoje silniční sítě v Kraji Vysočina postupně probíhají jednání o možnostech převodu tzv. zbytných komunikací z Kraje Vysočina na příslušné obce. Jedná se o silnice jejichž charakter neodpovídá kategorii silnice III. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Dotčené obce možnost převzetí silnic po opravě od Kraje Vysočina projednaly na jednání svých zastupitelstev a souhlasí. KSÚSV vypracovala návrhy oprav, které byly dotčenými obcemi odsouhlaseny. Celková výše nákladů na opravy těchto komunikací činí 20 000 000 Kč. Seznam silnic, na které bude tento účelový příspěvek čerpán a způsob opravy je uveden v příloze ZK-05-2018-65, př. 1.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Návrh řešení

ODSH navrhuje zastupitelstvu kraje:  

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 20 000 000 Kč s určením pro KSÚSV na opravy převáděných komunikací v roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u KSÚSV pro rok 2018 o celkovou částku 20 000 000 Kč na zajištění oprav komunikací, následně předávaných obcím, uvedených v materiálu ZK-05-2018-65, př. 2.

Zároveň s tímto návrhem rozpočtového opatřením budou na jednání zastupitelstva kraje samostatným materiálem schvalovány i smlouvy o smlouvách budoucích darovacích s dotčenými obcemi. Vždy až po uzavření těchto smluv bude přikročeno k realizaci opravy a procesu předání komunikace těmto obcím.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1518/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva je 179 543 tis. Kč.

Odbor informatiky

Poskytnutí příspěvku bylo zaevidováno v systému eDotace pod IDO02426-02

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 20 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na opravy převáděných komunikací v roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2018 o celkovou částku 20 000 000 Kč na zajištění oprav komunikací, následně předávaných obcím, uvedených v materiálu ZK-05-2018-65, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (11. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz