Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-67: Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

ZK-05-2018-67.pdf, ZK-05-2018-67pr01.pdf , ZK-05-2018-67pr02.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací ZK-05-2018-67
Název Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotace na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018, včetně návrhu na provedení rozpočtového opatření.

Na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se obrátili zástupci DOC.DREAM services s.r.o. s žádostí o poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč na podporu činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018, viz materiál ZK-05-2018-67, př. 1. Poskytnutá dotace bude využita na zajištění rozvoje projektu filmové a audiovizuální výchovy a dalších nových forem vzdělávání v Kraji Vysočina a na služby související s realizací projektu AVA-Library, který je spolufinancovaný z programu Media – Kreativní Evropa. Cílem tohoto projektu je zpřístupňovat filmové bohatství širšímu publiku a podněcovat studium filmové kultury v prostředí knihoven. Díky financím z projektu je možné vybavit knihovny stanicemi pro sledování filmu a softwarově zapojit stanice do registračních systémů knihoven, nakoupit práva pro vybrané filmy a podpořit propagaci projektu. Ve vybraných knihovnách v Kraji Vysočina (Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě, Městská knihovna v Jihlavě a Městská knihovna v Třebíči) jsou umístěny videostanice, na kterých mohou návštěvníci (registrovaní čtenáři) knihoven sledovat dramaturgicky připravenou kolekci nejlepších českých dokumentárních děl. Obsah videostanic dramaturgicky zaštítil MFDF Ji.hlava. V následujících letech by měla nabídku AVA-Library na videostanicích rozšířit mezinárodní kolekce krátkých, animovaných a hraných filmů. V průběhu září 2018 uspořádá CDF v každé knihovně „otevírací akci“ k projektu - projekci s hosty a následnou diskusí. V rámci žádosti jsou uvedeny náklady související s organizačním a personálním zajištěním projektu v knihovnách v Kraji Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje poskytnout DOC.DREAM services s.r.o. dotaci ve výši 350 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018, dle materiálu ZK-05-2018-67, př. 2. Dotace bude poskytnuta po vyúčtování. Finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu kraje na kapitole Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií. Přestože je Centrum dokumentárního filmu poměrně mladým projektem, představuje v oboru filmové a audiovizuální výchovy jeden z nejpokročilejších programů v České republice, o čemž svědčí nejen stále větší zájem škol o nabízená témata vzdělávacích cyklů, či jednorázových setkání, ale také pozitivní hodnocení ze strany odborníků.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 7. 2018 a usnesením č. 1260/20/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02655.

Odbor sekretariátu hejtmana

OSH souhlasí s navrženou publicitou.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Kultura, § 3313 jsou schváleny finanční prostředky na podporu celoroční činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci příjemci DOC.DREAM services s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČO: 05386551, ve výši 350 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií, na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018 dle materiálu ZK-05-2018-67, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-67, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 5. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz