Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-70: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“

ZK-05-2018-70.pdf, ZK-05-2018-70pr01.doc , ZK-05-2018-70pr02.xlsx , ZK-05-2018-70pr03.doc

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-05-2018-70
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o uzavření smlouvy o zápůjčce s Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací za účelem předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0497/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu do výše 16  966  000  Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu kraje.

Projekt byl předložen do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 dne 31. 10. 2017. Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o podpoře a poskytnutí dotace. Celkový rozpočet projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace je ve výši 16 965 980  Kč (finanční spoluúčast Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace je ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu odpovídající částce 1 696 598 Kč). Celková výše předpokládaných dotací z IROP a státního rozpočtu je 15 269 382,00 Kč. Základní informace o projektu ve formě projektové fiše a celkového předpokládaného rozpočtu jsou uvedeny v materiálech ZK-05-2018-70, př. 1 a ZK-05-2018-70, př. 2.

Návrh řešení

Na základě schváleného projektového záměru v orgánech kraje a v souladu s kladným rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci bezúročnou zápůjčku ve výši 16 965 980 Kč za účelem realizace projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-05-2018-70, př. 3 a současně schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Kultura.

Poskytnutá zápůjčka bude určena k předfinancování celého projektu. Po ukončení projektu a  v souvislosti s vrácením poskytnuté zápůjčky budou rozpočtovým opatřením organizaci poskytnuty finanční prostředky ve stanovené výši finanční spoluúčasti z celkových způsobilých výdajů. Zápůjčka bude čerpána dle potřeb projektu na základě žádostí organizace. Vracení finančních prostředků se předpokládá nejpozději do konce roku 2022.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1469/22/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá k návrhu rozpočtového opatření připomínky. S poskytnutím zápůjček na realizaci projektů příspěvkových organizací na úseku Kultury je uvažováno ve Střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 – 2021.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02675.0001.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-05-2018-70, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 16 965 980 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-05-2018-70, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (11. 9. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022)
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz