Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-72: Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

ZK-05-2018-72.pdf, ZK-05-2018-72pr01.doc

Číslo materiálu 72
Číslo jednací ZK-05-2018-72
Název Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Schallnerová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je na úseku kultury zřizovatelem Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace.

Ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace požádal o změnu zřizovací listiny organizace v souvislosti s rozšířením doplňkové činnosti o dvě živnostenská oprávnění. Jedná se o pronájem a půjčování věcí movitých za účelem provozování půjčovny divadelních kostýmů pro zájmové a divadelní spolky a veřejnost, a dále zpracování dřeva, výrobu dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků za účelem výroby drobného nábytku, kulis, čalounění pro kulturní instituce, zájmové a divadelní spolky, případně veřejnost. Na zajištění obou těchto doplňkových činností, kterými organizace jednak reaguje na poptávku a které zavádí v rámci zefektivnění činnosti a maximálního využití stávajících kapacit, se budou podílet pouze současní zaměstnanci.

Rada kraje usnesením č. 0898/17/2017/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 15.  5.  2017 č. 08/17 (dále jen „Pravidla“). Postup pro vyřizování nové doplňkové činnosti stanovený v Čl. 4 Pravidel Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace nedodrželo, neboť si zřídilo živnostenské oprávnění na pronájem a půjčování věcí movitých před podáním žádosti o  souhlas zřizovatele s jejím výkonem a tuto živnost již provozuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu veřejnosti, o níž je velký zájem a která nenese rizika z pohledu provozování, neboť se jedná o využívání divadelního fundusu, nebyla tato živnost pozastavena.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v souladu s Čl. 4 Pravidel obě žádosti organizace posoudil z pohledu potřebnosti i možných dopadů do činnosti organizace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě kladného posouzení obou žádostí o rozšíření doplňkové činnosti a po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, viz ZK-05-2018-72, př. 1.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1471/22/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-72, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz