Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-74: Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“

ZK-05-2018-74.pdf, ZK-05-2018-74pr01.pdf , ZK-05-2018-74pr02.pdf , ZK-05-2018-74pr03.pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací ZK-05-2018-74
Název Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotace na obnovu kulturní památky.

V rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen „zásady“) byla dne 25. 6. 2018 mezi Krajem Vysočina a manželi Brýdlovými, Vránova 553/11, Brno uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn – statické zajištění a odvlhčení“ ve výši 350 000 Kč (viz materiál ZK-05-2018-74, př. 1). Dne 16. 8. 2018 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu sdělení manželů Brýdlových, že nebudou obnovu realizovat, a tudíž od uzavřené smlouvy odstupují (viz materiál ZK-05-2018-74, př. 2). Důvodem pro odstoupení je prodej objektu kulturní památky.

Novým vlastníkem předmětného objektu, Cikháj č. p. 57, parc. č. 168/1 v k. ú. Cikháj, se stala zápisem do katastru nemovitostí dne 14. 8. 2018 s právními účinky ode dne 23. 7. 2018 firma ODDYVY, a.s., IČ 05620554, se sídlem Táborská 266, 664 51 Kobylnice, která dne 20. 8. 2018 podala žádost o poskytnutí dotace (příloha smlouvy o poskytnutí dotace ZK-05-2018-74, př. 3) na výše uvedenou obnovu s tím, že dotaci využije na stejný účel a připravená I. etapa obnovy předmětné kulturní památky bude v letošním roce realizována Žádost je podána mimo režim zásad a je posuzována jako individuální dotace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci firmě ODDYVY, a.s., IČ 05620554, se sídlem Táborská 266, 664 51 Kobylnice na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“ a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-74, př. 3.

Důvodem pro poskytnutí dotace je skutečnost, že žádost směřuje k nemovitosti, resp. její obnově, která byla v letošním roce řádně podpořena dle zásad. Nový vlastník se zavazuje obnovu realizovat v rozsahu žádosti původních vlastníků.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1516/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – O02702.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč firmě ODDYVY, a.s., IČ 05620554, se sídlem Táborská 266, 664 51 Kobylnice na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-74, př. 3.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz