Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-75: FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace

ZK-05-2018-75.pdf, ZK-05-2018-75pr01.pdf , ZK-05-2018-75pr02.pdf , ZK-05-2018-75pr03.doc , ZK-05-2018-75pr04.doc , ZK-05-2018-75pr05.doc

Číslo materiálu 75
Číslo jednací ZK-05-2018-75
Název FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2018 (dále jen „grantový program“).

V rámci grantového programu byly zastupitelstvem kraje schváleny: Městu Telč dotace ve výši 100  000  Kč na projekt "Odpočinkové místo na cyklostezce v Lipkách", Městysu Mrákotín dotace ve výši 276  065  Kč na projekt „Cyklotrasa č. 1113 Mrákotín, oprava povrchu“ a Městysu Luka nad Jihlavou dotace ve výši 1 407 084 Kč na projekt „Cyklotrasa Jihlava - Třebíč – Raabs, úsek Luka nad Jihlavou podél železniční trati (mezi viadukty)", (dále jen „příjemci“). Smlouvy o poskytnutí dotací uzavřené mezi příjemci a Krajem Vysočina jsou obsahem materiálu ZK-05-2018-75, př. 1.

Dne 25. 6., 11. 7. a 13. 8. 2018 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti příjemců o prodloužení termínu realizace projektu vč. zdůvodnění. Tyto žádosti jsou obsahem materiálu ZK-05-2018-75, př. 2.

 

Návrh řešení

Po posouzení žádostí odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemci Dodatek č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace FV02430.0002 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 3, FV02430.0023 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 4 a FV02430.0025 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 5. Příjemci podali žádosti řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1517/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0002 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 3;
  • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0023 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 4;
  • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0025 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 5.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz