Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-77: Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018

ZK-05-2018-77.pdf, ZK-05-2018-77pr01.xls , ZK-05-2018-77pr02.xls , ZK-05-2018-77pr03.doc

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-05-2018-77
Název Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
Zpracoval J. Kafková, M. Krčmová, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál podává informaci o úpravách rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z MŠMT kraji  a následně krajským úřadem jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a  krajem.

Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. O rozpisu a přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2018 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech).

Normativně stanovený rozpočet MŠMT krajům měsíčně navyšuje o prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž poskytování školy průběžně měsíčně vykazují. K 6. 4. 2018 činil objem přímých výdajů na vzdělávání celkem 5 271 016 251 Kč (včetně dvou úprav rozpočtu z titulu podpůrných opatření). Z objemu přímých výdajů na vzdělávání včetně prostředků na podpůrná opatření (u dotčených škol) bylo rozepsáno celkem 5 212 198 206  Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 378 712 387 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 3 833 485 819 Kč, částka ve výši 58 818 045 Kč byla v souladu s metodikou MŠMT ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 30. 4. 2018 s usnesením č. 0780/14/2018/RK a v zastupitelstvu kraje dne 15. 5. 2018 s usnesením č. 0452/03/2018/ZK).

  1. V souvislosti s podporou společného vzdělávání byly ze strany MŠMT provedeny další tři úpravy rozpočtu přímých výdajů v celkové výši 4 196 424 Kč. Po těchto úpravách činí celkový objem přímých výdajů na vzdělávání 5 275 212 675 Kč. OŠMS  těm školám, které vykázaly poskytování podpůrných opatření, upravil rozpočet k 27. 4. 2018 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci březnu), k 18. 5. 2018 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci dubnu) a k 14. 6. 2018 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci květnu). 
  2. Mimo podpůrná opatření byla provedena běžná úprava rozpočtu k 18. 6. 2018. Informace o úpravě rozpočtu k 18. 6. 2018 jsou obsahem materiálu ZK-05-2018-77, př. 3.

Po provedení těchto úprav rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 380 536 906  Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 3 838 480 622 Kč, v rezervě zůstává částka ve výši 56 195 147 Kč.

Návrh řešení

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2018-77, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2018-77, př. 2.

Finanční prostředky jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 7. 2018 a usnesením č. 1280/20/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2018-77, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2018-77, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 11. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz