Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-86: Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

ZK-05-2018-86.pdf, ZK-05-2018-86pr01.pdf , ZK-05-2018-86pr02.pdf , ZK-05-2018-86pr03.pdf , ZK-05-2018-86pr04.doc , ZK-05-2018-86pr05.doc

Číslo materiálu 86
Číslo jednací ZK-05-2018-86
Název Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
Zpracoval J. Bína, J. Dvořáková, M. Havelková, L. Charvátová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 5
Popis problému

Předmětem materiálu je poskytnutí dotací pro služby, které se podílejí na poskytování specializované paliativní péče. Odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví obdržely individuální žádosti na dofinancování dvou poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, které Všeobecná zdravotní pojišťovna zařadila do financování této péče. Jiní poskytovatelé v kraji tuto péči zatím nasmlouvanou nemají. Dále Diecézní charita Brno (Oblastní charita Třebíč) požádala o  dofinancování domácí ošetřovatelské péče, která se u části klientů na specializované paliativní péči podílí.

Mobilní specializovaná paliativní péče

Mobilní specializovaná paliativní péče je terénní služba poskytovaná v domácím nebo náhradním sociálním prostředí v kontinuálním režimu tzv. domácí hospitalizace (24/7) a je určena nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení.
Je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, koordinátor, pracovník zajišťující psychoterapeutickou podporu, pracovník zajišťující spirituální podporu a další odborníci dle potřeby. Mobilní paliativní péče zahrnuje péči o fyzický, psychický, sociální a spirituální stav pacienta a jeho rodiny.

Oproti hospicové péči poskytované před zařazením do pilotního projektu dochází k rozšíření týmu o lékaře, kteří drží pohotovosti a podle potřeby poskytují péči přímo v domácnosti v kteroukoliv denní dobu. Toto zvýšené zabezpečení lékařské pomoci je podpořeno větším zapojením zdravotních sester a umožňuje předcházet hospitalizacím, které nejsou  ze zdravotního hlediska úplně nezbytné a s terénní podporou mohou strávit poslední část života v domácím prostředí. S úrovní zdravotní péče tak roste možnost zajištění péče doma i při zdravotním stavu, při kterém by to jinak nebylo možné.

Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci pilotního projektu hradí každý den, kdy je pacient v péči, ve dvou úrovních sazeb: První, platná pro stabilní pacienty, činí 1 161 Kč. Druhá, pro nestabilní pacienty se závažnými symptomy, činí 1 452 Kč. Pacient na poslední období může plně přejít do péče paliativního týmu a může tak být nahrazena i péče praktického lékaře. V době zavádění pilotního projektu a uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou musí být vždy sestaven plnohodnotný tým, ale výkony hrazené pojišťovnou nepřinášejí plné krytí nákladů a část provozních nákladů je spolufinancována krajem. Částečně jsou výnosy z úhrad VZP negativně ovlivněny také tím, že úhrada se vztahuje pouze na posledních 60 dnů života pojištěnce a lékaři někdy mají tendenci převzetí pacienta mobilní specializované paliativní péče, aby nedošlo k překročení této lhůty.

 

Mobilní specializovaná paliativní péče je indikovaná u pacientů v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob s velmi limitovanou prognózou délky života (týdny až několik měsíců), u kterých:

 • zdravotní stav neumožňuje pravidelné kontroly u praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (významně omezená mobilita a nízká celková funkční zdatnost)
 • přítomnost závažných symptomů a celková klinická nestabilita však vyžadují časté intervence a pravidelné přehodnocování a úpravu plánu péče (časté krize a dekompenzace).

Pro tuto skupinu pacientů přináší:

 • garanci trvalé (24/7) dostupnosti lékařské a ošetřovatelské péče
 • bezpečnou specializovanou službu, která je poskytována v souladu s nejmodernějšími odbornými poznatky a současně respektuje zákonné požadavky na zdravotní péči 
 • páteřní síť specializované terénní péče o nevyléčitelně nemocné, která podporuje existenci dalších komunitních služeb v regionu a efektivněji propojuje komunitní, lůžkové a  ambulantní služby daného regionu
 • kvalitativně vyšší úroveň zajištění péče než obvyklý model registrujícího praktického lékaře a služeb domácí ošetřovatelské péče.

 

Diecézní charita Brno (Oblastní charita Třebíč) je do pilotního projektu VZP zapojena od roku 2015. V tomto roce i v letech 2016 a 2017 byl pilotní projekt spolufinancován krajskými dotacemi. Pro rok 2018 byla předložena individuální žádost o spolufinancování kraje ve výši 4 540 tis. Kč. Zastupitelstvo Kraje Vysočina pak na svém jednání dne 27. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 3 150 tis. Kč (jedná se o stejnou částku, která byla poskytnuta v roce 2017) s předpokladem, že o případném dofinancování bude rozhodnuto po uzavření hospodaření za první pololetí.

Nyní organizace předložila žádost o dofinancování částkou 1 820 tis. Kč. Žádost je připojena v materiálu ZK-05-2018-86, př. 1. Požadavek je složen z chybějící částky 1 390 tis. Kč, která je odůvodněna tím, že zejména osobní náklady za období pilotního projektu vzrostly cca o 30 %, zatímco výše úhrady za lůžkoden zůstala po celou dobu beze změny. Od počátku projektu narůstá sice objem úhrad fakturovaných pojišťovně, ale narůstá také objem poskytnuté péče a  tím i nároky na personální zabezpečení. Z obou důvodů dochází k navýšení nákladů i  požadavku na dofinancování. Žadatel dále žádá o podporu pro vytvoření nových pracovních pozic v částce 430 tis. Kč - zřízení pozice staniční sestry ke zlepšení koordinace poskytovaných služeb, kterou již není možné zvládat v kompetenci vrchní sestry a přijetí další zdravotní sestry (zvýšení z 3,2 na 4,2 úvazku). Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč je multidisciplinární služba, o  kterou má zájem stále větší počet pacientů a jejich blízkých. V loňském roce bylo službou pečováno o 134 pacientů, v roce 2018 je za období od ledna do června pečováno již o  102  pacientů. Tým má v péči zpravidla více než 15 pacientů současně. Uvedená čísla dokazují neustále se zvyšující poptávku po nabízené službě.

O zařazení do pilotního projektu VZP požádala také organizace Domácí hospic Vysočina, o.p.s. a  VZP její žádosti vyhověla. Realizace pilotního projektu se odehrává ve středisku Nové Město na Moravě s pobočkou ve Velkém Meziříčí. Pro rok 2018 byla organizací předložena žádost o  spolufinancování kraje ve výši 1 600 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje bylo žádosti vyhověno. Nyní organizace v materiálu ZK-05-2018-86, př. 2 žádá o dofinancování poskytované služby částkou 600 tis. Kč z důvodu nepředpokládaných nižších úhrad od zdravotní pojišťovny, které způsobily, že část nákladů na fungování týmu není finančně kryta.

Diecézní charita Brno (Oblastní charita Třebíč) dále na odbor zdravotnictví podala žádost o dofinancování obecné paliativní péče poskytované v rámci domácí ošetřovatelské péče s vazbou na mobilní specializovaný paliativní tým v částce 500 tis. Kč. Žádost je připojena v materiálu ZK-05-2018-86, př. 3. V rámci tohoto typu péče je zajištěna paliativní péče o pojištěnce jiných pojišťoven než VZP, o ty, kteří nesplňují stanovenou hranici závažných symptomů, ale potřebují pomoc v terminálním stadiu života. V současné době je však zabezpečení této činnosti ohroženo tím, že zvyšováním mezd rostou náklady na její provozování, ale úhrada zdravotního pojištění narostla od roku 2013 pouze o 2 %. Pokud by tedy uvedená zdravotní služby zanikla, nebylo by možné jejím prostřednictvím zabezpečovat ošetřovatelskou péči o část paliativních pacientů.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví navrhují schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci, § 4359 o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 o částku 500 tis. Kč určenou na dofinancování mobilní specializované paliativní péče. Dále navrhujeme z kapitoly Sociální věci, § 4359 poskytnout dotaci:

 • pro Diecézní charitu Brno (Oblastní charitu Třebíč) ve výši 1 820 tis. Kč
  na dofinancování nákladů na provoz multidisciplinární specializované paliativní péče a ve výši 500 tis. Kč na dofinancování nákladů na mobilní specializovanou paliativní péči
 • pro Domácí hospic Vysočina, o. p. s. ve výši 600 tis. Kč na dofinancování nákladů na provoz multidisciplinární specializované paliativní péče

   

Dotace budou poskytnuty z kapitoly Sociální věci. Na kapitole Sociální věci je zatím nečerpaná částka 3 423 tis. Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1447/22/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 500 tis. Kč určenou na dofinancování mobilní specializované paliativní péče;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 320 000 Kč na dofinancování služeb Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč a domácí péče s vazbou na mobilní specializovanou paliativní péči dle materiálu ZK-05-2018-86, př. 4;
 • Domácímu hospici Vysočina, o. p. s., IČO: 70803978 ve výši 600 000 Kč na dofinancování služby Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-05-2018-86, př. 5;
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz