Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-87: Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

ZK-05-2018-87.pdf, ZK-05-2018-87pr01.pdf , ZK-05-2018-87pr02.doc

Číslo materiálu 87
Číslo jednací ZK-05-2018-87
Název Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátilo Město Ledeč nad Sázavou (dále též "Město") s žádostí o finanční pomoc při realizaci akce "Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč".

Město Ledeč nad Sázavou je vlastníkem čističky odpadních vod v areálu Háj u Ledče nad Sázavou. V rámci tohoto areálu pronajímá město stavbu č. p. 675 Vysočinským nemocnicím s. r. o. V těsném sousedství se stavbou je umístěn objekt příspěvkové organizace Kraje Vysočina, a to Domova Háj, p. o, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Obě stavby jsou napojeny na čističku odpadních vod, která je ve vlastnictví Města.

Čistička odpadních vod byla již vzhledem ke svému stáří a opotřebovanosti nevyhovující a také dle rozhodnutí Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou byl její provoz povolen do 31. 7. 2018 a  následně do 30. 9. 2018. Město Ledeč nad Sázavou zahájilo práce nad přípravou rekonstrukce a v lednu letošního roku podepsalo smlouvu o dílo ohledně rekonstrukce čističky vod v hodnotě 4 703 436,27 Kč s DPH. Termín provedení rekonstrukce je  stanoven dle smlouvy a následného dodatku do 20. 9. 2018.

V souladu s předchozím jednáním žádá Město Ledeč nad Sázavou o finanční pomoc ve výši 1 567 812 Kč. Tato částka představuje 1/3 z celkové na základě veřejné zakázky vysoutěžené ceny za rekonstrukci. Na zbylé částce se bude stejným dílem podílet Město Ledeč nad Sázavou a  Vysočinské nemocnice s. r. o.

Na čističce odpadních vod je závislý provoz příspěvkové organizace, která vzhledem k probíhající transformaci bude areál využívat do přelomu roků 2020 a 2021.

Žádost Města o finanční pomoc včetně uzavřené smlouvy, dodatku a dalších příloh je součástí materiálu jako ZK-05-2018-87, př. 1.

Návrh řešení

Na základě uskutečněných jednání s vedením Města Ledeč nad Sázavou, navrhuje odbor sociálních věcí zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 1 567 812 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-87, př. 2.
Vzhledem k tomu, že na kapitole Sociální věci nejsou potřebné finanční prostředky pro poskytnutí této dotace schváleny, navrhuje odbor sociálních věcí zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 2321 – Odvádění a  čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6341 - Investiční transfery obcím o částku 1 567 812Kč s určením pro Město Ledeč nad Sázavou, při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 567 812 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1449/22/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 179 543 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 1 567 812 Kč Městu Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759, na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj - Ledeč, dle materiálu ZK-05-2018-87, př. 2;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-87, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 567 812 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 567 812 Kč.

Odpovědnost rada kraje (11. 9. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz