Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-89: Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ

ZK-05-2018-89.pdf

Číslo materiálu 89
Číslo jednací ZK-05-2018-89
Název Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 0
Popis problému

Za účelem zvýšení povědomí o problematice rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a ocenění podniků, které se ve své personální politice touto problematikou zabývají, vyhlásil Kraj Vysočina v roce 2014 soutěž Podnik přátelský rodině. Dle schválených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině byly vyhlášeny celkem 2. ročníky této soutěže. Zároveň však kraj od roku 2015 vyhlašuje každoročně Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Součástí této ceny je i posuzování sociální oblasti, která se také týká péče zaměstnavatelů o zaměstnance, slaďování pracovního a rodinného života a rovných příležitostí. Soutěže považujeme za obdobné s tím, že Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost je pojata šířeji a do posuzování jsou zahrnuty i oblasti regionální, ekonomické a inveronmentální odpovědnosti.

Návrh řešení

Z výše uvedených důvodů odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině č. 06/16 ze dne 13. 9. 2016 a tuto soutěž již nevyhlašovat. Aktivity soutěže Podnik přátelský rodině tak budou již nadále řešeny pouze prostřednictvím soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1528/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení řízení lidských zdrojů

Oddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k návrhu usnesení a navržené řešení podporuje. Další ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost bude případně zajištěn v úzké spolupráci s odborem sociálních věcí.

Návrh usnesení ruší

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině č. 06/16 ze dne 13. 9. 2016.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz