Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-91: Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

ZK-05-2018-91.pdf, ZK-05-2018-91pr01.xls , ZK-05-2018-91pr02.xls , ZK-05-2018-91pr03.pdf

Číslo materiálu 91
Číslo jednací ZK-05-2018-91
Název Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, K. Píbilová, P. Švanda, O. Tvarůžková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá dofinancováním provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2018.

Kraj financuje sociální služby prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé státní orgány.

Na prvním zasedání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0233/01/2018/ZK rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 759 204 421 Kč a dále z prostředků kraje ve výši 47 000 000 Kč. Na kapitole byla ponechána rezerva pro řešení případných nedostatků nebo nerovností ve financování sociálních služeb.

Materiál řeší dofinancování služeb v některých specifických případech:

 • nedostatečná podpora kontaktních center z RVKPP a nutnost spolufinancování prostředky, které nepocházejí ze státního rozpočtu;
 • pravidelné financování terapeutické komunity Sejřek a sociální rehabilitace Tyfloservisu, o.p.s., které MPSV spolufinancuje ze svého rozpočtu přímo a jejich provozovatelé podávají individuální žádost o dotaci kraje až po převzetí rozhodnutí o dotaci z MPSV;
 • zvýšená kapacita azylového domu z Třebíči, která je od března 2018 financována z evropského projektu a ztráta z provozu za první dva měsíce roku 2018 mohla být vyčíslena až po uzavření účetnictví za první čtvrtletí;
 • předání pečovatelské služby v Horní Cerekvi provozované městem Oblastní charitě Jihlava od 1. 7. 2018 (dříve byla služba financována, ale město v prvním pololetí z důvodu převodu financovalo službu jen ze svého rozpočtu a nový poskytovatel požádal o dotaci);
 • dočasné rozšíření kapacity tlumočnické služby pro neslyšící schválené zastupitelstvem kraje při zařazování nových kapacit do krajské sítě;
 • zvýšení financování vybraných terénních služeb (pečovatelské služby, osobní asistence, rané péče), které podporují péči doma;
 • dále v individuálních případech, kdy poskytovatelé formulovali v elektronické žádosti podávané na podzim nedostatečný požadavek na prostředky MPSV (jednalo se o podcenění nákladů na mzdy nebo na opravy, případně o situaci, kdy v žádosti požadovali nižší dotaci z MPSV a vyšší z rozpočtu kraje, protože v době zpracování žádosti nejsou schválené státní a krajský rozpočet a nelze odhadnout, jakými procenty se budou podílet na celkovém financování sociálních služeb).

  Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu služeb.

  Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 ze dne 12. 9. 2017 č. 13/17 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu.

Návrh řešení

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 539 000 Kč dle materiálů ZK-05-2018-91, př. 1 (pobytové služby pro seniory a pečovatelská služba) a ZK-05-2018-91, př. 2 (ostatní sociální služby).

V materiálu ZK-05-2018-91, př. 3 je předložen návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1533/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2018-91, př. 1 a ZK-05-2018-91, př. 2;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 539 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2018-91, př. 1 a ZK-05-2018-91, př. 2;
 • uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2018-91, př. 3.
Odpovědnost rada kraje (11. 9. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018)
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz