Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-92: Dodatky ke smlouvám z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“

ZK-05-2018-92.pdf, ZK-05-2018-92pr01.doc , ZK-05-2018-92pr02.doc

Číslo materiálu 92
Číslo jednací ZK-05-2018-92
Název Dodatky ke smlouvám z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
Zpracoval J. Bína, J. Přibilová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením rady č. 0313/07/2016/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 176 010 626,73 a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt je realizován od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019, přičemž vlastní financování sociálních služeb probíhá od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 (azylové domy, dům na půli cesty, intervenční centrum, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace).

Poskytovatelé zapojení do projektu uzavřeli s Krajem Vysočina Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které byly schváleny Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 10. 5. 2016 usnesením č. 0261/03/2016/ZK. Dle Čl. 19 odst. 3) lze změny této smlouvy provádět pouze formou písemných dodatků.

Dodatek č. V ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2018-92, př. 1 (dále je Dodatek) pro poskytovatele FOKUS Vysočina, z.ú. je zpracován z důvodu změny v celkové kapacitě dané služby (kapacita pro projekt zůstává stejná – ke změně dochází v části kapacity financované z jiných projektů).

Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2018-92, př. 2 (dále je Dodatek) pro poskytovatele STŘED, z.ú. zahrnuje změnu ve výši v naplnění indikátorů projektu dané sociální služby z 26 na 13 indikátorů. Daná služba vykazuje odpovídající pohyb klientů v průběhu projektu, ale vzhledem k nastavení hranice 40 hod. (bagatelní podpory), kdy je možné daného klienta započítat do indikátoru až po překročení této hranice, není schopna splnit nasmlouvanou výši indikátorů. Splnění celkového počtu indikátorů za kraj a celý projekt je ale v současné době již zajištěno.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje schválit dodatky dle materiálů ZK-05-2018-92, př. 1 a ZK-05-2018-92, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1534/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • Dodatek č. V ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2018-92, př. 1;
  • Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2018-92, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (11. 9. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz