Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-97: Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

ZK-05-2018-97.pdf, ZK-05-2018-97pr01.pdf , ZK-05-2018-97pr02.pdf

Číslo materiálu 97
Číslo jednací ZK-05-2018-97
Název Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na přidělení dotací obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále také jen „POVV“) pro rok 2018, které podaly žádost do tohoto dotačního titulu v rozmezí od konce května do konce června 2018.

V souladu se schválenými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále také jen „Zásady“) ze dne 12. 12. 2017 č. 23/17 probíhá pro rok 2018 v termínu od 1. února 2018 do 29. června 2018 sběr žádostí. K termínu ukončení sběru bylo přijato dalších 337 žádostí, všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 42,187 mil. Kč.

V Zásadách je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu se Zásadami. Maximální požadovaná dotace může činit až 127 tis. Kč. V kapitole Regionální rozvoj je pro tento účel vyčleněno celkem 85 mil. Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) nyní předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina (dále i „RK“) návrh na přidělení dotací u těchto 337 obcí, a to v souhrnné výši 42,187 mil. Kč.  Předchozí ZK již schválila dotace 300 obcím ve výši 37,784 mil. Kč. Sběr žádosti byl ukončen, celkem nepodalo žádost 24 obcí. Celková přidělená dotace 637 obcím dosáhne částky 79,971 mil. Kč.

ORR navrhuje ZK schválit přidělení dotací v rámci POVV 2018 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu ZK-05-2018-97, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-97, př. 2.

Dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1542/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny (ÚZ 00090) je na dotace POVV schválena částka 85 000 tis. Kč.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 na svém jednání dne 27. 8. 2018 doporučil zastupitelstvu kraje schválit navržené usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2018-97, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-05-2018-97, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-97, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz