Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-99: Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

ZK-05-2018-99.pdf, ZK-05-2018-99pr01.doc , ZK-05-2018-99pr02.pdf

Číslo materiálu 99
Číslo jednací ZK-05-2018-99
Název Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) předkládá žádosti městyse a obcí Kraje Vysočina o schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“).

Jedná se o projednání 8 žádostí o změnu PRVKUK z celkem 9 podaných. Žádosti lze rozdělit na dvě oblasti. Jedna oblast se týká změny navržených opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, zejména zajištění kvality a množství dodávané pitné vody pro obyvatele a tím zvýšené potřeby realizovat jednotlivá požadovaná opatření, se kterými současný PRVKUK nepočítal. Druhá oblast se týká změny navržených opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, neboť bylo navrženo výhodnější řešení, než je uvedeno v PRVKUKu. Žádosti jsou podány v různém stupni rozpracování a to od záměrů pro územní plány obcí až po projektové dokumentace pro stavební povolení.

Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a následně schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území. PRVKUK, který je základním koncepčním materiálem v oblasti vodohospodářské infrastruktury, byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK. Komplexní aktualizace tohoto materiálu byla schválena zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 usnesením číslo 0646/07/2015/ZK.

OŽPZ požádal dne 12. 7. 2018 o stanovisko k navrhovaným změnám PRVKUK Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. OŽPZ obdržel požadované stanovisko Ministerstva zemědělství dne 17. 8. 2018 (viz materiál ZK-05-2018-99, př. 2).

Návrh řešení

Ke schválení změny PRVKUK jsou předloženy tyto žádosti: obce Kalhov a obce Mysletín (žádosti se týkají změny nebo doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou), obce Dehtáře, obce Čejov, obce Jindřichovice, obce Budíkov, městyse Bobrová a obce Služátky (žádosti se týkají změny nebo doplnění technického řešení v oblasti odvádění a čištění odpadních vod). Předložené žádosti byly posouzeny Krajským úřadem Kraje Vysočina, OŽPZ a s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva zemědělství se včetně odůvodnění předkládají ke schválení (viz materiál ZK-05-2018-99, př. 1).

V návaznosti na nesouhlasné stanovisko Ministerstva zemědělství nebyla předložena ke schválení žádost obce Arneštovice (změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou). V PRVKUKu je obce Arneštovice uvedeno, že obec je zásobována z lokálních (vlastních) vodních zdrojů a v případě nedostatku pitné vody v nich je využívána voda ze skupinového vodovodu HU-PE-PA, který je napojen do vodojemu Arneštovice. Ze stanoviska Ministerstva zemědělství (viz materiál ZK-05-2018-99, př. 2) vyplývá, že uvedená obec je zařazena do kategorie velkého rizika možného dopadu sucha. Proto se navrhuje řešit zásobování pitnou vodou v uvedené obci využíváním vodovodního přivaděče ze skupinového vodovodu HU-PE-PA a toto připojení trvale využívat a nikoliv vyhledat a zřídit nový lokální zdroj podzemní vody.

Obec Arneštovice, jejíž žádost není předkládána ke schválení, pozve OŽPZ k projednání žádosti o změnu PRVKUK s ohledem na důvody nesouhlasného stanoviska Ministerstva zemědělství.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1543/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2018-99, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz