Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-02: Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2019

ZK-05-2019-02.pdf, ZK-05-2019-02pr01.pdf , ZK-05-2019-02pr02.pdf , ZK-05-2019-02pr03.pdf , ZK-05-2019-02pr04.pdf , ZK-05-2019-02pr05.pdf , ZK-05-2019-02pr06.pdf , ZK-05-2019-02pr07.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací ZK-05-2019-02
Název Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2019
Zpracoval J. Běhounek, K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 7
Popis problému

Podle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2019, které se konalo dne 18. 6. 2019, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 14/2019 až 17/2019.

Odboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za první pololetí roku 2019 se uskutečnily celkem 4 zasedání zastupitelstva a 19 zasedání rady kraje. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 322 usnesení (za předchozí pololetí celkem 251 usnesení), rada kraje 1102 usnesení (za předchozí pololetí celkem 1127).

V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK. Příloha rovněž obsahuje návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.

Návrh řešení

Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 18/2019 až 23/2019 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.

Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2019 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2019-02, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí
  • Zprávu o činnosti rady kraje;
  • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2019 dle materiálu ZK-05-2019-02, př. 1;
schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2019-02, př. 1.

Odpovědnost Rada kraje, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz