Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-03: Informace o činnosti krajského úřadu

ZK-05-2019-03.pdf, ZK-05-2019-03pr01.xls , ZK-05-2019-03pr02.xls , ZK-05-2019-03pr03.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací ZK-05-2019-03
Název Informace o činnosti krajského úřadu
Zpracoval D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 3
Popis problému

Rada kraje v období od 18. 6. 2019 do 23. 8. 2019 projednávala na svém zasedání konaném dne 30. 7. 2019 změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2019 na 476 zaměstnanců (usnesení číslo 1291/22/2019/RK). 

Jedná se o navýšení o 1 pracovní pozici na odboru zdravotnictví z důvodu enormního navýšení rozsahu práce v oblasti koncepcí a strategií.

Odbor zdravotnictví již dlouhodobě pracuje na zpracování a realizaci rozsáhlých a náročných koncepcí a strategií, které významným způsobem zasahují do rozsahu zajišťovaných prací na úseku výkonu státní správy i samosprávy.

Nová pozice - úřednice/úředník na úseku koncepcí a strategií bude mít vazby na:

- na schválený materiál Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020,

- na schválenou Strategii rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina,

- na pracovní skupinu „Sociálně zdravotní pomezí“ – stanovení koncepčních kroků,

- na pracovní skupinu v rámci Reformy duševního zdraví,

- na zřizované poskytovatele zdravotních služeb. 

Podrobný popis schválených pracovních míst včetně zdůvodnění potřebnosti jejich schválení je uveden v materiálu ZK-05-2019-03.

V daném období nedošlo k žádným personálním změnám v obsazení míst vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu (ZK-05-2019-03, př. 1) je dle stavu ke dni 23. 8. 2019. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 475, z toho obsazených k 23. 8. 2019 je 465 pracovních míst. Na obsazení ostatních 10 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o obsazení míst, vyhlášení výběrových řízení. 

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 23. 8. 2019. 

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-05-2019-03, př. 2). 

Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

 

Odpovědnost Grémium ředitele
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz