Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-04: Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-05-2019-04.pdf, ZK-05-2019-04pr01.pdf , ZK-05-2019-04pr02.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací ZK-05-2019-04
Název Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina obdržel žádost městyse Štoky (dále jen „Městys“) o dotaci na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS), kterou bude Městys pořizovat v roce 2019 (ZK-05-2019-04, př. 1). Dotaci od kraje Městys plánuje využít na úhradu části své spoluúčasti ke státní dotaci od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR) z dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Městys obdrží státní dotaci 2 500 000 Kč. Zbývající část ceny CAS, jejíž předpokládaná cena je 6 mil. Kč, musí Městys uhradit z vlastních zdrojů.

Návrh řešení

Navrhuje se schválit žádost Městyse Štoky a poskytnout z rozpočtu kraje dotaci ve výši 500 000 Kč na nákup CAS. Dotaci poskytnout po realizaci nákupu a předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.

Udržení kvalitního vozového parku jednotky SDH představuje mimo jiné jeho pravidelnou obměnu. To je finančně velmi nákladná záležitost, zejména u CAS, a to i přesto, že obec získá statní dotaci. Je v zájmu kraje, aby jednotky SDH obcí byly stoprocentně spolehlivé. Jsou součástí IZS, které působí na území kraje, a nemalou měrou přispívají k bezpečnosti regionu. Je proto vhodné podpořit zejména ty obce, které jsou při obnově požární techniky iniciativní. Pokud obec přistoupí k pořízení nové CAS, jedná se o velký zásah do jejího rozpočtu a dotace od kraje je pro ni významnou pomocí. Takto aktivní obce kraje podpořil i v minulých letech. V loňském roce to bylo město Svratka a městys Bohdalov. Dotace byly vždy ve stejné výši 500 000 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1403/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace: ID O02879.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 151 059 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci Městysu Štoky, IČO 00268356 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2019-04, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-04, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz