Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-05: Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu

ZK-05-2019-05.pdf, ZK-05-2019-05pr01.pdf , ZK-05-2019-05pr02.pdf , ZK-05-2019-05pr03.pdf , ZK-05-2019-05pr04.doc

Číslo materiálu 5
Číslo jednací ZK-05-2019-05
Název Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 4
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů (dále jen „DA“) do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic. Dotace jsou poskytovány na základě „Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“. Návrh podmínek Programu byl připraven na základě jednání se zástupci krajů. Dotace činí maximálně 50 % nákladů z celkové ceny projektu. Maximální cena projektu pro účely Programu je v případě DA 900 000 Kč (max. dotace 450 000 Kč) a při rekonstrukci nebo výstavbě požární zbrojnice (dále jen „PZ“) pak 9 000 000 Kč (max. dotace 4 500 000 Kč). MV – GŘ HZS ČR doporučilo krajům, aby obce při realizaci uvedených projektů rovněž finančně podpořily. Výše příspěvku byla projednána na Asociaci krajů ČR a je doporučena optimálně ve výši 2/3 přiznané státní dotace od MV – GŘ HZS ČR.

Doporučením MV – GŘ HZS ČR se zabývalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 2. 2. 2016. Usnesením č. 0008/01/2016/ZK se zastupitelstvo kraje zavázalo finančně podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR. Obcím, které kraj požádají o dotaci, poskytnout v jednotlivých případech dotaci do výše 2/3 přiznané státní dotace.

Maximální celková částka, která může být potencionálním žadatelům z rozpočtu kraje vyplacena, činí pro rok 2019 21 mil. Kč. Tato částka se odvíjí od celkové výše státní dotace schválené MV – GŘ HZS ČR na rok 2019 (31 mil. Kč) a počtu obcí v Kraji Vysočina, které mohou o státní dotaci požádat. V Programu je pro rok 2019 evidováno z Kraje Vysočina 111 obcí, které požádaly o dotaci na DA a 36 obcí, které požádaly o dotaci na PZ. MV – GŘ HZS ČR po vyhodnocení žádostí přidělilo dotaci na DA 40 obcím a 4 obcím na PZ. Dotace byly rozděleny dle počtu získaných bodů až do vyčerpání finančních prostředků.

Některé obce, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci na DA, využily usnesení zastupitelstva a podaly žádost o dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2/3 přiznané státní dotace (1/3 celkové ceny projektu, max. 300 000 Kč u DA). V letošním roce kraj dosud podpořil 10 obcí v celkové částce 3 299 070 Kč. Tyto žádosti byly schváleny usneseními č. 0163/03/2019/ZK a 0252/04/2019/ZK.

Nyní požádalo o dotaci na DA 18 obcí. Jedná se o žádosti podané do 19. 8. 2019. Celkem obce žádají o částku 5 362 840 Kč. Celková výše dotací navržená ke schválení je ve stejné výši. Seznam obcí a navržené dotace jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2019-05, př. 1.

Již schválené a nyní navržené dotace činí v součtu 8 661 910 Kč. Dosud je podáno 28 žádostí v případě DA. O dotace na PZ žádná obce zatím nepožádala. Jedná se o obce, které mají schválenou státní dotaci pro rok 2019 a podaly žádost na kraj.

Obec Olešná, která již má s krajem uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace na stavbu PZ z roku 2018, se nyní na kraj obrátila s žádostí o prodloužení termínu pro čerpání dotace (ZK-05-2019-05, př. 3). Důvodem je, že bylo nutno opakovat zadávací řízení na stavbu PZ a její realizace se nestihne v původním termínu do konce tohoto roku. Obec požádala o posunutí termínu i v případě státní dotace a MV – GŘ HZS ČR, které její žádosti vyhovělo.

Návrh řešení
  1. Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obce, které byly úspěšné se svými žádostmi o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení DA, a poskytnout těmto obcím dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 5 362 840 Kč dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 2. Dotace jsou v jednotlivých případech navrženy ve výši 2/3 státní dotace (max. 300 000 Kč na DA), což odpovídá 1/3 maximální celkové ceny projektu. Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.
  2. Navrhuje se schválit žádost obce Olešná o prodloužení termínu realizace projektu (stavba požární zbrojnice) a uzavřít dodatek ke stávající smlouvě s novými termíny realizace a zaslání závěrečného vyúčtování. Termíny jsou navrženy tak, aby odpovídaly termínům realizace pro státní dotaci (ZK-05-2019-05, př. 4). Dodatek mění pouze termíny realizace a předložení vyúčtování, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1404/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace: ID O02880.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 151 059 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 5 362 840 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 2;
  • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na stavbu požární zbrojnice dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 4;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 5 362 840 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 362 840 Kč na poskytnutí dotací.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz