Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-07: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“

ZK-05-2019-07.pdf, ZK-05-2019-07pr01.docx , ZK-05-2019-07pr02.doc

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-05-2019-07
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba, Z. Kadlec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina na svém jednání č. 13 dne 21. 4. 2015 (materiál č. RK-13-2015-21, unesení 0701/13/2015/RK) doporučila zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle RK-13-2015-21, př. 1

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání č. 3 dne 12. 5. 2015 (materiál č. ZK-03-2015-07, usnesení 0182/03/2015/ZK) schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle ZK-03-2015-07, př. 1.

Na základě schválených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost č. 4/15 ze dne 12. 05. 2015 vyhlásila Rada Kraje Vysočina do současné doby čtyři ročníky uvedené soutěže:

  • první ročník: materiál č. RK-33-2015-35, usnesení 2021/33/2015/RK,
  • druhý ročník: materiál č. RK-35-2016-11, usnesení 1847/35/2016/RK,
  • třetí ročník: materiál č. RK-35-2017-47, usnesení 1962/35/2017/RK,
  • čtvrtý ročník: materiál č. RK-31-2018-14, usnesení 1884/31/2018/RK.

Vzhledem k získaným zkušenostem z průběhu předchozích čtyř ročníků soutěže byla navržena úprava stávajících zásad pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, resp. byly navrženy nové zásady.

Přehled změn v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost č. 4/15 ze dne 12. 05. 2015 oproti zásadám, které jsou v návrhu předkládány ke schválení nově, lze nalézt v materiálu ZK-05-2019-07, př. 1.

Navrhované změny oproti dosavadnímu konceptu byly předloženy k připomínkování zástupcům partnerů (Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace) a dále Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Návrh připomínkovali také externí certifikovaní hodnotitelé držitelé evropských certifikátů manažerů společenské odpovědnosti. Předložené připomínky byly zpracovány.

Návrh nových Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost předkládaných ke schválení (bez změnového režimu) lze nalézt v materiálu ZK-05-2019-07, př. 2.

Návrh řešení

Hejtman Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle ZK-05-2019-07, př. 2.

Dle § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o udílení cen kraje zastupitelstvo kraje.

Stanoviska rada kraje

projednala materiál na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1340/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor sekretariátu hejtmana

souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor sociálních věcí

bere materiál na vědomí a souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle ZK-05-2019-07, př. 2.

Odpovědnost Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz