Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-08: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice

ZK-05-2019-08.pdf, ZK-05-2019-08pr01.xlsx

Číslo materiálu 8
Číslo jednací ZK-05-2019-08
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
Zpracoval K. Vlčková, H. Vorálková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením 0091/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 ve výši 80 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Zdravotnictví (položky rezerva). Tyto prostředky by měly být poskytnuty nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina (dále také „nemocnice“) formou příspěvku na provoz s určením na úhradu rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2019.

Současně je navrhováno použít pro nemocnice částku 20 000 000 Kč ze schválené a dosud nerozdělené rezervy kapitoly Zdravotnictví. Z výše uvedeného vyplývá, že je navrhováno z kapitoly Zdravotnictví poskytnout nemocnicím na úhradu rostoucích provozních nákladů příspěvek na provoz v celkové výši 100 000 000 Kč.

Všechny nemocnice očekávají na rok 2019 deficitní (ztrátové) hospodaření. Nárůst nákladů významně ovlivňuje zejména nárůst osobních nákladů v souvislosti s růstem platových tarifů zdravotnických pracovníků (7 % nelékaři, 7% a 2 % lékaři dle jejich platové třídy), které je účinné od 1. 1. 2019, ale i rostoucí cena služeb, materiálu, energií a dalších nezbytných vstupů.

Úhradová vyhláška na rok 2019 sice předpokládá zvýšení výnosů za poskytnutou zdravotní péči, ale toto zvýšení proporcionálně neodpovídá růstu veškerých nákladů nemocnic. Již nyní jsou nemocnice ve ztrátě, a to celkem cca 149 mil. Kč, dle výsledků hospodaření k 30. 5. 2019, které jsou obsaženy v materiálu ZK-05-2019-08, př. 1.

Návrh na rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé nemocnice vychází z poměrné výše skutečných osobních nákladů jednotlivých nemocnic k celkovým osobním nákladům všech nemocnic za rok 2018. Dle vypočteného procenta bude stanoven finanční podíl každé nemocnice z rozdělované částky.

Výpočet pro rozdělení příspěvku a další ekonomické ukazatele jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2019-08, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření:

  • změna v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 100 000 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro jednotlivé nemocnice v celkové výši 100 000 000 Kč za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2019, dle materiálu ZK-05-2019-08, př. 1.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 7. 2019 a usnesením č. 1282/22/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví připomínky. Aktuální stav rezervy schváleného rozpočtu na kapitole Zdravotnictví, § 3522 je 20 083 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 100 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 21 472 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 564 000 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 331 000 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 958 000 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 675 000 Kč,

za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2019.

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz