Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-09: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

ZK-05-2019-09.pdf, ZK-05-2019-09pr01.docx

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-05-2019-09
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Petrák, K. Vlčková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 1
Popis problému

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále jen „ZZS KV“) pro rok 2019 předpokládá ztrátové hospodaření, které je způsobeno zejména nárůstem osobních nákladů asi o 25 mil. Kč oproti loňskému roku. Navýšení osobních nákladů bylo částečně zohledněno zvýšením příspěvku na provoz pro rok 2019, a to o částku 12 mil. Kč rozhodnutím zastupitelstva kraje č. 0729/08/2018 ze dne 11. 12. 2018.

Nárůst nákladů je způsoben zejména zvýšením mzdových nákladů v souvislosti s Nařízením vlády č. 263/2018, na základě kterého došlo od 1. 1. 2019 k navýšení platových tarifů u zaměstnanců ZZS KV. Pro nelékařské zaměstnance a lékaře do 13. platové třídy včetně činilo navýšení 7% a pro lékaře od 14. platové třídy navýšení 2%. Celkové navýšení mzdových nákladů z tohoto titulu bude v letošním roce činit cca 14 mil. Kč (vč. zákonných odvodů 19 mil. Kč). Současně došlo k navýšení příplatků za směnnost z důvodu posunu zdravotnických pracovníků ze skupiny I. do skupiny II. dle přílohy č. 6 výše uvedeného nařízení vlády. Další navýšení mzdových nákladů se týkalo příplatků za směnnost a bude činit cca 1,8 mil. Kč (vč. zákonných odvodů 2,5 mil. Kč) a navýšení tzv. výjezdového příplatku (zvláštní příplatek pro členy výjezdových skupin) o 500 Kč (z 1 500 Kč na 2 000 Kč) bude činit cca 2,2 mil. Kč (vč. zákonných odvodů 3 mil. Kč).

ZZS KV dne 3. 5. 2019 dle materiálu ZK-05-2019-09, př. 1 požádala zřizovatele o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ ve výši 13 mil. Kč. Na základě žádosti proběhlo koncem května 2019 jednání mezi zástupci zřizovatele a ZZS KV, na kterém bylo dohodnuto, že posouzení oprávněnosti žádosti bude odloženo na dobu, kdy již budou známé ekonomické výsledky hospodaření ZZS KV za 1. pol. 2019 (již se plně projeví zvýšené náklady v hospodaření). Tyto výsledky, zhodnocené na jednání v srpnu 2019, potvrdily růst osobních nákladů ZZS KV v důsledku nařízení vlády za rok 2019 o 25 mil. Kč. Bez navýšení provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 13 mil. Kč nebude ZZS KV schopna zachovat vyrovnaný výsledek hospodaření za rok 2019.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz pro ZZS KV ve výši 13 mil. Kč na úhradu osobních nákladů.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, které spočívá ve zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u ZZS KV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1393/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva je 151 059 tis. Kč

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 13 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 13 000 000 Kč  za účelem částečné úhrady výdajů spojených s navýšením osobních nákladů.
Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz