Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-10: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny

ZK-05-2019-10.pdf, ZK-05-2019-10pr01.pdf , ZK-05-2019-10pr02.docx , ZK-05-2019-10pr03.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací ZK-05-2019-10
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny
Zpracoval L. Charvátová, M. Krylová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále také „Nemocnice“) se obrátila na zřizovatele s žádostí o schválení poskytnutí zápůjčky na úhradu výdajů souvisejících s generální opravou planární gamakamery NUCLINE AP z roku 1997 (dále také „gamakamera“) dle materiálu ZK-05-2019-10, př. 1. Na gamakameře, která je používaná ke speciálním vyšetřením štítné žlázy, příštítných tělísek, ledvin a v některých dalších případech, došlo v polovině července k závadě. Vzhledem k tomu, že její výpadek by pro Nemocnici znamenal ukončení několika specializovaných vyšetřovacích metod, a tím tedy i zhoršení diagnostického servisu pro stávající pacienty, nechala Nemocnice provést generální opravu gamakamery s výměnou zastaralé elektroniky detekčního systému. Opravou se rozšířila i možnost dalšího využití gamakamery.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o pomoc s financováním opravy gamakamery, a to formou zápůjčky ve výši celkových výdajů generální opravy. Cena generální opravy byla vyčíslena na 2 292 950 Kč včetně DPH.

Dle žádosti Nemocnice je navrhováno schválit smlouvu o zápůjčce pro Nemocnici na financování generální opravy gamakamery ve výši 2 292 950 Kč dle materiálu ZK-05-2019-10, př. 2.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl na základě předložené žádosti radě kraje:

  • souhlasit s generální opravou planární gamakamery oddělení nukleární medicíny Nemocnice;
  • doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici na financování generální opravy gamakamery ve výši 2 292 950 Kč na úhradu 100 % z vyčíslené ceny opravy gamakamery.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1396/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.


Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace – ID:O02881.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování generální opravy planární gamakamery ve výši 2 292 950 Kč dle materiálu ZK-05-2019-10, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 2 292 950 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 292 950 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery oddělení nukleární medicíny.

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019), Odbor zdravotnictví (29. 11. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (29. 11. 2019)
Termín 29. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz