Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-11: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

ZK-05-2019-11.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-05-2019-11
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0082/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Následně byl tento projekt přejmenován na „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“ (dále také „Projekt modernizace ZP“) Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, (dále také „Nemocnice Nové Město“). V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0349/05/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 66 400 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací druhé etapy Projektu modernizace ZP. Smlouva o zápůjčce byla uzavřena na dobu určitou s tím, že Nemocnice Nové Město je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2022. Zápůjčka byla nemocnici poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 66 400 000 Kč.

Ve dnech 9. a 10. 7. 2019 byla na bankovní účet Kraje Vysočina vrácena část zapůjčených peněžních prostředků ve výši 59 761 359,57 Kč, odpovídající částce způsobilých výdajů, které Nemocnice Nové Město vynaložila na realizaci druhé etapy Projektu modernizace ZP. Zbývající část zápůjčky ve výši 6 638 640,43 Kč je povinna vrátit nejpozději do 31. 12. 2022.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0254/04/2017/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o zápůjčce ke krytí celkových výdajů projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ (dále také „Projekt modernizace a obnova ZPT“) Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále také „Nemocnice Pelhřimov“), předkládaného do IROP v celkové výši 91 900 000 Kč. Smlouva o zápůjčce byla uzavřena na dobu určitou s tím, že Nemocnice Pelhřimov je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2020. Zápůjčka ke krytí výdajů Projektu modernizace a obnova ZPT byla nemocnici poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 91 899 994,37 Kč.

Ve dnech 27. 6. a 9. 7. 2019 byla na bankovní účet Kraje Vysočina vrácena část zapůjčených peněžních prostředků ve výši 6 899 482,79 Kč, odpovídající způsobilým výdajům, které Nemocnice Pelhřimov vynaložila na realizaci čtvrté etapy Projektu modernizace a obnova ZPT, a části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ (dále jen „Projekt PCHO“) Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále také „Nemocnice Třebíč“), předkládaného do IROP. Aby Nemocnice Třebíč splnila podmínky výzvy, ve kterých je stanovena maximální výše celkových způsobilých výdajů předkládaných projektů, rozdělila schválený Projekt PCHO na dva dílčí projekty „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ (dále také „Projekt RTG“) a „Zdravotnické technologie a vybavení“ (dále také „Projekt ZT a vybavení“). V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.  0092/02/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 189 340 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací obou projektů a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO. Smlouva o zápůjčce byla uzavřena na dobu určitou s tím, že nemocnice je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2022. Zápůjčka na realizaci Projektu ZT a vybavení byla nemocnici poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 52 150 523,37 Kč.

Ve dnech 25. a 30. 7. 2019 byla na bankovní účet Kraje Vysočina vrácena část půjčených peněžních prostředků ve výši 13 396 833,74 Kč, odpovídající částce způsobilých výdajů, které Nemocnice Třebíč vynaložila na realizaci druhé etapy Projektu ZT a vybavení. Zbývající část poskytnuté zápůjčky ve výši 5 215 052,35 Kč, odpovídající povinné spoluúčasti akce ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů akce, je organizace povinna vrátit nejpozději do 31. 12. 2022.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č.1398/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 80 057 676,10 Kč v souvislosti se splátkou zápůjček poskytnutých:

  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“, částka 59 761 359,57 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“, částka 6 899 482,79 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“, částka 13 396 833,74 Kč;

 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor ekonomický (10. 9. 2019), Odbor zdravotnictví (10. 9. 2019)
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz