Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-14: Majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“

ZK-05-2019-14.pdf, ZK-05-2019-14pr01.xls

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-05-2019-14
Název Majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov –Leštinka“.

Na základě uzavřených smluv budoucích kupních a smlouvy darovací, které byly uzavřeny v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/150 Pavlíkov – Leštinka“ s vlastníky pozemků dotčených touto stavbou, je nutné zajistit majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů k těmto pozemkům. S ČR - SPÚ byla uzavřena smlouva nájemní. V současné době je vyhotoven geometrický plán na skutečné zaměření stavby „II/150 Pavlíkov – Leštinka“.

Na základě tohoto geometrického plánu je nutné v rámci majetkoprávního vypořádání těchto pozemků uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků smlouvy kupní, smlouvu darovací a smlouvu o bezúplatném převodu pozemku na převod těchto pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“ zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky nacházející se pod silničním tělesem komunikace II/150. Kupní cena bude ve smlouvách kupních navržena jako cena stanovená dohodou ve výši 120 Kč/m2. Rozsah dotčených pozemků je uveden v materiálu ZK-05-2019-14, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky nacházející se pod stavbou "II/150 Pavlíkov – Leštinka“ podle materiálu ZK-05-2019-14, př. 1. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 7. 2019 a usnesením č. 1174/20/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2019-14, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz