Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-15: Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat

ZK-05-2019-15.pdf, ZK-05-2019-15pr01.pdf , ZK-05-2019-15pr02.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-05-2019-15
Název Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina by měl být investorem stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat. Dle zpracované projektové dokumentace patří mezi pozemky určené k trvalému zastavění stavbou i pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 6307 o výměře 93 m2 a dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2053 m2, oba v k.ú. Velké Meziříčí. Oba pozemky jsou v současné době zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 10002 pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad. Dle § 7, odst. 3, písm. c) zákona číslo 503/2012 Sb. Státní pozemkový úřad bezúplatně převede stavbou dotčené pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Pro možnost doložení žádosti kraje o bezúplatný převod pozemků a následné uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina, navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 6307 o výměře 93 m2 - orná půda a dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2053 m2 - orná půda, oba v k.ú. Velké Meziříčí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 7. 2019 a usnesením č. 1173/20/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem pozemku do vlastnictví kraje.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 6307 o výměře 93 m2 - orná půda a dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2053 m2 - orná půda, oba v k.ú. Velké Meziříčí.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz