Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-16: Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“

ZK-05-2019-16.pdf, ZK-05-2019-16pr01.pdf , ZK-05-2019-16pr02.doc , ZK-05-2019-16pr03.doc

Číslo materiálu 16
Číslo jednací ZK-05-2019-16
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice III/3494 v průjezdním úseku obcí Uhřínov.

Kraj Vysočina byl investorem výše uvedené stavby. Po jejím dokončení byl po dohodě s firmou NPK Europe Mfg. s.r.o. vyhotoven geometrický plán č. pl. 385-44/2019 pro k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obec Uhřínov, který tvoří materiál ZK-05-2019-16, př. 1. Tímto došlo k zaměření skutečného stavu pozemků, kdy silnice je osazena betonovými obrubami. Nyní je možno nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky, které jsou silničními pozemky a naopak odprodat uvedené právnické osobě pozemky, které již silničními pozemky nejsou.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se pod tělěsem silnice nově označené jako par. č. 4903/3 - o výměře 42 m2 a par. č. 4903/1 - o výměře 138 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí odkoupí Kraj Vysočina a pozemek nově označený jako par. č. 2307/19 - o výměře 1 m2 a pozemek KN par. č. 2307/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí nacházející se mimo tělesa komunikace odkoupí firma NPK Europe Mfg. s.r.o. Všechny převody jsou navrhovány realizovat za dohodnutou cenu 100 Kč/m2 pozemku.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 7. 2019 a usnesením č. 1300/22/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s majetkoprávními převody pozemků.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést úplatně pozemek dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019  nově označený jako par. č. 2307/19 - o výměře 1 m2 a pozemek KN par. č. 2307/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví NPK Europe Mfg. s.r.o., č.p. 85, 59441 Uhřínov za dohodnutou cenu 100 Kč/m2;
  • nabýt úplatně pozemky dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019  nově označené jako par. č. 4903/3 - o výměře 42 m2 a par. č. 4903/1 - o výměře 138 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví NPK Europe Mfg. s.r.o., č.p. 85, 59441 Uhřínov do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou cenu 100 Kč/m2;
schvaluje
  • Dodatek č. 1891 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-16, př. 2;
  • Dodatek č. 1892 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-16, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz