Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-17: Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou

ZK-05-2019-17.pdf, ZK-05-2019-17pr01.pdf , ZK-05-2019-17pr02.doc

Číslo materiálu 17
Číslo jednací ZK-05-2019-17
Název Prodej pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Na Krajský úřad Kraje Vysočina se obrátila společnost Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, se žádostí o odprodej části pozemku KN par. č. 6955/1 - ostatní plocha, silnice, v k. ú. Město Žďár ve  vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu „Rozšíření výrobních ploch Hettich ve Žďáře nad Sázavou – 4. etapa“. Dle geometrického plánu číslo 4446-94/2019,  PGP-453/2019-714, který předložil investor, se jedná o část pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár, nově označenou jako par. č. 6955/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2. Investor odůvodnil žádost stavbou nové výrobní haly v areálu společnosti Hettich ČR  k. s. ve Žďáře nad Sázavou. Na části pozemku KN par. č. 6955/1 investor plánuje vybudování nového vchodu pro zaměstnance do areálu.

Dne 30.04.2019 byla na základě usnesení rady kraje 0659/12/2019/RK ze dne 16.4.2019  mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a společností Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, na straně investora, uzavřena smlouva OM 413/2019, opravňující provést stavbu „Rozšíření výrobních ploch Hettich ve Žďáře nad Sázavou – 4. etapa“ mimo jiné na části pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár. V souladu s článkem III. této smlouvy, předložil investor Kraji Vysočina 4 vyhotovení geometrického plánu č. 4446-94/2019, PGP-453/2019-714, který tvoří materiál ZK-05-2019-17, př. 1

Usnesením 1232/21/2019/RK ze dne 16.7.2019 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr úplatně převést pozemek par. č. 6955/4 v k. ú. Město Žďár, odděleného geometrickým plánem číslo 4446-94/2019 z pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Hettich ČR k. s. . Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna. 

Pozemek KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár získal Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů. Zřizovací listinou ze dne 20. 12. 2001, Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 7. 11. 2006 a Dodatkem č. 357 Zřizovací listiny KSÚSV ze dne 15.09.2009 jej předal k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.

Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 3489 s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro příspěvkovou organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh řešení

Odbor majetkový, po konzultaci s příslušným správcem majetku, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou a ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina, navrhuje žádosti společnosti Hettich ČR k. s., vyhovět a převést úplatně část pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár, dle GP č. 4446-94/2019, PGP-453/2019-714, označenou jako pozemek par. č. 6955/4 do vlastnictví společnost Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem Jihlavská 2190/3,  Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Odbor majetkový navrhuje kupní cenu ve výši 1 500 Kč za 1 m2 bez DPH.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít kupní smlouvu, na pozemek dle GP číslo 4446-94/2019, PGP-453/2019-714, označený jako  par. 6955/4 o výměře 6 m2  v k. ú. Město Žďár za kupní cenu ve výši 9 000 Kč bez DPH (10 890 Kč včetně 21 % DPH), kde na straně prodávajícího bude Kraj Vysočina a na straně kupujícího společnost Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upraven rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána jako příloha tohoto materiálu, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 16. 7. 2019 a usnesením č. 1232/21/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s prodejem pozemku par. č. 6955/4 v k. ú. Město Žďár.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s prodejem pozemku par. č. 6955/4 v k. ú. Město Žďár.

Návrh usnesení rozhoduje

úplatně převést pozemek parcela číslo 6955/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 4446-94/2019, PGP-453/2019-714 z pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za cenu ve výši 9 000 Kč bez DPH (10 890 Kč včetně 21 % DPH), z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou;

schvaluje

Dodatek č. 1893 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-17, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz