Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-18: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška

ZK-05-2019-18.pdf, ZK-05-2019-18pr01.xls , ZK-05-2019-18pr02.pdf , ZK-05-2019-18pr03.doc , ZK-05-2019-18pr04.doc

Číslo materiálu 18
Číslo jednací ZK-05-2019-18
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška, obec Osová Bítýška
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 2430/11 v k. ú. Osová Bítýška, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Chodník podél silnice II/390 a chodník podél místní komunikace“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Osová Bítýška se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku, dotčeného výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 2430/11 dle geometrického plánu číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 označené jako díl „n“ o výměře 47 m2, sloučený do par. č. 2430/35, dále se jedná o  části pozemku katastru nemovitostí parcela číslo 2430/11 v k. ú. Osová Bítýška, označené jako par. č. 2430/34 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2, par. č. 2430/33 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2, díly „c+q“ o výměře 13 m2, sloučené do par. č. 2430/10 - ostatní plocha, jiná plocha, díl „f“ o výměře 18 m2, sloučený do par. č. 205/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, díly „j+ch“ – o výměře 191 m2, sloučené do par. č. 143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 1. Jedná se o pozemky, zastavěné chodníky a dále se jedná o pozemky, které byly chodníky oddělené od tělesa pozemní komunikace – silnice č. II/390, nachází se mimo těleso pozemní komunikace a tvoří veřejné prostranství.

Geometrický plán číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 tvoří materiál č. ZK-05-2019-18, př. 2.

Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal dne 19. 2. 2019 pod č. j. DOP/21733/2019-po/10573/2019 Kolaudační souhlas a povolil užívání stavby s názvem „Chodník podél silnice II/390 a chodník podél místní komunikace“.

Na základě Usnesení 1630/29/2017/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 19.09.2017 uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Osová Bítýška Smlouvu zakládající právo provést stavbu „Chodník podél silnice II/390“, která byla uzavřena dne 2.10.2017.

Usnesením 1233/21/2019/RK ze dne 16.7.2019 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Osová Bítýška v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 1 z vlastnictví Kraje vysočina, do vlastnictví obce Osová Bítýška. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemek KN par. č. 2430/11 v k. ú. Osová Bítýška získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001, Dodatkem č. 357 Zřizovací listiny a Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací ze dne 07.11.2006 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 651.

OM současně řeší darování části pozemku KN 143/2 v k. ú. Osová Bítýška - ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 označené jako díl „m“ o výměře 1 m2, sloučené do par. č. 2430/11, zastavěné silnicí č. II/390, z vlastnictví obce Osová Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemek KN par. č. 143/2  v k. ú Osová Bítýška nabyla obec na základě návrhu na zápis některých nemovitých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí - vznik práva ze zákona č. 172/1991 Sb., na základě prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec ze dne 2. 6. 1999, potvrzení Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 26.5.1999 - vznik práva ze zákona č. 172/1991 Sb.

Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 1 pro k. ú. Osová Bítýška a obec Osová Bítýška.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti obce Osová Bítýška vyhovět a části pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 2430/11 v k. ú. Osová Bítýška převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina-čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Osová Bítýška.

Návrh usnesení dále předpokládá rozhodnout nabýt darem část pozemku KN par. č. 2430/11 o výměře 1 m2, oddělenou geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 143/2 v k. ú. Osová Bítýška, zastavěnou silnicí, z vlastnictví obce Osová Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina.

Současně s těmito převody bude dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 16. 7. 2019 a usnesením č. 1233/21/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k. ú. Osová Bítýška.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k. ú. Osová Bítýška.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 2430/11 v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Osová Bítýška;
  • nabýt darem díl „m“ par. č. 2430/11 o výměře 1 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 143/2 v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví obce Osová Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • Dodatek č. 1894 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 3;
  • Dodatek č. 1895 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz