Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-19: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budišov, obec Budišov

ZK-05-2019-19.pdf, ZK-05-2019-19pr01.xls , ZK-05-2019-19pr02.xls , ZK-05-2019-19pr03.pdf , ZK-05-2019-19pr04.doc , ZK-05-2019-19pr05.doc

Číslo materiálu 19
Číslo jednací ZK-05-2019-19
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budišov, obec Budišov
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Předkládaný materiál řeší vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budišov, zastavěných chodníky, realizovanými  v rámci akce s názvem „Chodníky podél silnice II/392 v Budišově“ a pozemků pod krajskou silnicí.

Na Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátil městys Budišov se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku KN par. č. 4546/2 v k. ú. Budišov, dotčeného výše uvedenou stavbou. Obec předložila geometrický plán číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710, který tvoří materiál ZK-05-2019-19, př. 3 a Kolaudační souhlas Městského úřadu v Třebíči, odboru dopravy a komunálních služeb č. j. ODKS 57689/18 – SPIS 9770/2018/St ze dne 22.10.2018.

Jedná se o část pozemku katastru nemovitostí (KN) parcela číslo 4546/2 dle geometrického plánu číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 označenou jako parcela číslo 4546/4 v k. ú. Budišov v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 1.

Na základě Usnesení 1643/30/2016/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 20.9.2016 uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Budišov Smlouvu zakládající právo provést stavbu, která byla uzavřena dne 3.10.2016.

Usnesením 1294/22/2019/RK ze dne 30.7.2019 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek v k. ú. Budišov  v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 1 z vlastnictví Kraje vysočina, do vlastnictví městyse Budišov. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Pozemek KN par. č. 4546/2 v k. ú. Budišov získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 07.11.2006 a Zřizovací listinou – dodatkem č. 357 ze dne 15.09.2009 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 358.

OM současně řeší přijetí daru částí pozemků KN par. č. 1674/1 - ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 4527/2– ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Budišov, dle geometrického plánu číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 označené jako parcela číslo 1674/3 a par. č. 4527/17, zastavěné silnicí, z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 2.

Pozemky KN par. č. 1674/1 a par. č. 4527/2 v k. ú. Budišov nabyl městys na základě  Návrhu na zápis ze dne 14.02.1995 dle zákona č. 172/1991 Sb., na základě Návrhu na zápis ze dne 20.09.1998 dle zákona č. 172/1991 Sb. a na základě Smlouvy směnné ze dne 19.04.2017, právní účinky zápisu ke dni 26.04.2017, zápis proveden dne 19.05.2017 (V-2396/2017-710).

Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Budišov a obec Budišov.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti městyse Budišov vyhovět  a pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemku KN par. č. 4546/2 v k. ú. Budišov převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov a učinit právní úkony nezbytné k převodu.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina-čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov.

Návrh usnesení dále předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemky v k. ú. Budišov v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 2, zastavěné silnicí, z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Současně s těmito převody bude dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 7. 2019 a usnesením č. 1294/22/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč souhlasí se vzájemným darováním pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí se vzájemným převodem pozemků v k. ú. Budišov.

 

 

 

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemku KN par. č. 4546/2 v k. ú. Budišov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov;
  • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemků KN par. č. 1674/1 a par. č. 4527/2 v k. ú. Budišov z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • Dodatek č. 1896 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 4;
  • Dodatek č. 1897 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz